Študentská podnikatelská cena 2018


Zapoj sa do súťaže Študentská podnikateľská cena 2018 a reprezentuj Slovensko v Macao!

Ak si štu­dent VŠ (aj doktorand)  a pri­tom máš už za­lo­ženú firmu, ne­vá­haj a pri­hlás sa do sú­ťaže Štu­dent­ská pod­ni­ka­teľ­ská cena 2018. Od­me­ne­ných bude 5 fi­na­lis­tov at­rak­tív­nymi ce­nami a zá­ro­veň budu ude­lené špe­ciálne ceny: Cena Mas­ter­card za ino­vá­cie, Cena NAY elek­tro­dom .  Ab­so­lutny ví­ťaz po­stúpi na ce­lo­sve­tové fi­nále jednej z naj­väč­ších  glo­bál­nych  sú­ťaží pre štu­den­tov-pod­ni­ka­te­ľov  Glo­bal Stu­dent En­trep­re­neur Awards  do Ma­cao. Súťaž organizujú JCI-Slovensko a Združenie podnikateľov Slovenska.  Viac info náj­deš  na www.stu­dent-pod­ni­ka­tel.sk. De­ad­line je už 12.11. 2018

spoj sa s nami
facebooktwitterinstagramemail