Poradenstvo pre študentov so zdravotným postihnutím

Mnohí študenti so zdravotným postihnutím, či špecifickými potrebami, pred nástupom na VŠ i počas štúdia narážajú na ťažkosti, ktoré im bránia získať rovnaké príležitosti a prístup k informáciám a ostatným súčastiam vzdelávacieho procesu. Návštevník našej univerzity si môže ihneď všimnúť, že pre vozičkárov sa snažíme sprístupniť vstup do budovy, parkovacie miesta, prístup do posluchární a laboratórií nielen na prízemí, ale aj na poschodiach. Bezbariérové riešenia sú aj na internátoch. V duchu vysokoškolského zákona ponúkame podporu všetkým študentom so špecifickými potrebami.

Za študenta so špecifickými potrebami sa v zmysle zákona považuje študent:

a)      so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím

b)      s chronickým ochorením

c)       so zdravotným oslabením

d)      s psychickým ochorením

e)      s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

f)       s poruchami učenia.

Pre takýchto študentov zabezpečuje poradenstvo a všestrannú pomoc na TUKE Bezbariérové centrum. Centrum pomáha študentom ľahšie zvládať štúdium vytváraním prístupného akademického prostredia elimináciou rôznych bariér, či hendikepov bez znižovania podmienok na ich štúdium.

Pre získanie konkrétnych foriem podpory je však nutné kontaktovať Bezbariérové centrum, za účelom získania štatútu študenta so špecifickými potrebami. Na základe identifikácie individuálnych potrieb študenta, môže získať technologickú podporu (zapožičanie podporných technológií, úhradu asistenčných služieb,...), či organizačnú úpravu štúdia (individuálny študijný plán a pod.)  

Pre ilustráciu uvádzame prehľad hlavných aktivít a poskytovaných služieb našim centrom:

-          využívanie bezbariérových priestorov centra pre prácu na prístupnom počítači (s úpravou pre zrakovo alebo telesne postihnutých) pri prijímacom konaní, pri skúšaní či zápočtoch, alebo pri práci na zadaniach a pod.

-          využívanie relaxačnej miestnosti (napr. diabetikmi)

-          nákup, tréning používania a zapožičanie podporných technológií

-          spracovanie študijných materiálov v neštandardných formátoch (napr. spracovanie materiálov pre nevidiacich a slabozrakých)

-          poskytovanie podporných služieb a pod.

 

Bezbariérové centrum TUKE vedie:

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., dusan.simsik@tuke.sk

Kontakt: 055/602 2654, 2377, 2140

http://accesscentre.tuke.sk/