Doktorandské štúdium

Hlavným cieľom doktorandského štúdia je pripraviť mladých absolventov univerzít na pedagogickú a vedeckú prácu v danom odbore.


Doktorandské štúdium je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Základné podmienky tohto štúdia upravuje §54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Doktorand je študentom TUKE v doktorandskom študijnom programe.
Doktorandské štúdium sa môže organizovať v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky, v externej forme najviac 5 rokov. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu. Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje TUKE a jednotlivé fakulty témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
Doktorand a jeho štúdium sa v priebehu doktorandského štúdia hodnotí podľa zásad kreditového systému. Podmienkou riadneho ukončenia doktorandského štúdia je obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou.
Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a akademický titul Philosophiae doctor, ktorý má skratku PhD.


VÝHODY:
  • možnosť študijných pobytov na univerzitách v zahraničí,
  • získanie najnovších poznatkov vo svojom odbore,
  • možnosť viesť vlastné semináre na univerzite (v zahraničí je to často iba asistencia profesorom), po získaní grantu na výskum popri vlastnej doktorandskej práci alebo zapojením sa,
  • do iného projektu si doktorand opäť rozširuje prax i vzdelanie, môže získať ďalšie potrebné financie, kontakty, literatúru, absolvent bude schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti,
  • výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA TUKE