Viac o nás

Študentské informačné a poradenské centrum TUKE plní úlohu primárneho kontaktného informačného a poradenského strediska. Je sprostredkovateľom medzi študentskou akademickou obcou a riadiacimi štruktúrami univerzity a fakúlt. V súčasnej dobe sú projekty takéhoto charakteru bežnou súčasťou štruktúr univerzít v Európskej únii a na celom svete. 

Aj Technická univerzita v Košiciach zohľadňujúc tieto trendy a potreby súčasného vysokého školstva zriadila celouniverzitné Študentské informačné a poradenské centrum, ktoré funguje pod patronátom Rektorátu TUKE. Výhodou takéhoto centra je vzájomná veková a záujmová blízkosť študenta-poradcu a študenta-klienta a priama náväznosť na odborníkov v danej oblasti.

Poskytujeme informácie a poradenské služby:

  • uchádzačom o štúdium na TUKE
  • študentom TUKE
  • absolventom TUKE
  • zahraničným študentom TUKE
spoj sa s nami

facebooktwitterinstagrammail