Laboratórium súradnicovej metrológie


Moderné laboratórium vzniklo v spolupráci s firmou Carl Zeiss Slovensko. Laboratórium je vybavené novými meracími prístrojmi firiem Carl Zeiss a TSK, ktoré využíva i množstvo firiem v praxi. S týmito prístrojmi je možné vykonávať rýchle a vysoko sofistikované merania na tvarovo zložitých súčiastkach v súčasnosti sa často vyskytujúcich v automobilovom i strojárskom priemysle.

Legenda

aktuálne prospekty a
katalógové listy

dobové prospekty a
katalógové listy

animácie a
virtuálne prístroje

schémy prístrojov,
výkresy a popisy

certifikáty a
atestačné listy

manuály a
postupy merania


 

Zeiss - Contura G2 súradnicový merací stroj

Popis:

   Súradnicový merací stroj (CMM) Contura G2 je portálový typ pre vysokorýchlostné skenovanie. Je určený pre meranie špecifických prvkov, v množstve polôh s rôznymi uhlami a pre konfigurácie malých snímačov. Otočná meracia hlava Zeiss RDS umožňuje meranie v 20736 polohách a natáča sa s krokom 2,5° a s podporou technológie Vast XXT dokáže skenovať vo všetkých polohách. Technológia počítačom podporovanej presnosti (CAA) zabezpečuje korektúru kinematických odchýlok pre dosiahnutie extrémne presných výsledkov.
  Vyhodnocovací a obslužný softvér Calypso, založený na CAD technológii, umožňuje objektovo orientované vytváranie CNC meracích programov. Rýchle a presné skenovanie známych geometrických tvarov (kružníc, valcov, kužeľov, rovín, ...) je ideálne pre efektívne meranie súčiastok s veľkým množstvom tolerovaných parametrov. Skenovanie známych profilov (obrysov) kriviek a obecných plôch, ako aj neznámych kriviek, je ideálne pre digitalizáciu pri výrobe nástrojov a foriem. Nadstavba HOLOS a GEAR slúži na meranie obecných plôch a ozubenia.
   Pomocou súradnicového meracieho stroja je možné kontrolovať rozmery, tvarové i polohové odchýlky súčiastok.

Parametre
Rozmery pracovného priestoru (x,y,z):
Maximálna hmotnosť meranej súčiastky:
Systém meracej hlavy:
Snímacie rozlíšenie:
Maximálna nepresnosť:


700, 1000, 600 mm
730 kg
RDS/VAST XXT dotyková otočná skenovacia snímacia hlava
0,2 µm
MPEE = (1,8+L/300) v µm (podľa ISO 10360-2) kde L je meraná dĺžka v mm

Fotogaléria:


Videoukážky meraní:


   Popis hlavných častí a ukážka spôsobu merania súradnicového
   meracieho stroja (SMS).


   Ukážka troch stratégií merania vonkajšej valcovej plochy:
   skenovanie po kružniciach, skenovanie po špirále a skenovanie
   po priamkach. Výsledky sú zobrazené graficky pre
   nefiltrované a filtrované hodnoty Gaussovou metódou.
Prospekty: Contura G2 - oficiálny prospekt v anglickom jazyku (pdf, 12 strán)
Contura G2 - oficiálny prospekt v nemeckom jazyku (pdf, 12 stán)
Contura G2 - oficiálny prospekt v slovenskom jazyku (pdf, 12 stán)
Calypso - oficiálny prospekt v českom jazyku (pdf, 16 stán)
Typy senzorov pre súradnicové meracie stroje - v anglickom jazyku (pdf, 28 strán)
Typy senzorov pre súradnicové meracie stroje - v nemeckom jazyku (pdf, 28 strán)

 
Contourecord 1700SD2
konturograf                                                                                                                  dostupný do 10/2009

Popis:

   Konturograf Contourecord 1700SD2 je prístroj japonskej firmy TSK na meranie profilov súčiastok...

Parametre:

Pojazdová dĺžka (os X):
Snímací rozsah (os Z):
Snímacia sila (os Z):
Meracie rozlíšenie v osi Z:

Meracie rozlíšenie v osi X:
Presnosť snímania v osi Z:

Presnosť snímania v osi X:
Meracia rýchlosť v osi X:
Rýchlosť polohovania v osi X:
Rýchlosť polohovania v osi C:
Polomer hrotu snímača:


100 mm
±25 mm
30 mN alebo menej
0,1 µm (pri rozsahu 5 mm), 0,4 µm (pri rozsahu 20 mm),
1 µm (pri rozsahu 50 mm)
0,04 µm
±(2,5 + |2H|/100) µm pre rozsah 20 mm a menej
±(3,5 + |4H|/100) µm pre rozsah 50 mm
±(1 + 2L/100) µm, kde L je meraná dĺžka v mm
0,03 do 20 mm/s
0.03 do 60 mm/s
3 až 10 mm/s
0,025 mm

Fotogaléria:


Prospekty: Contourecord 1700SD - oficiálny prospekt v anglickom jazyku (pdf, 2 strany)
Prístroje TSK na meranie kontúr a drsnosti povrchu - v českom jazyku (pdf, 16 strán)
Prístroje TSK na meranie kontúr a drsnosti povrchu - v anglickom jazyku (pdf, 16 strán)
Prístroje TSK na meranie kontúr a drsnosti povrchu - v nemeckom jazyku (pdf, 16 strán)

 
HandySurf E-35B
drsnomer                                                                                                                        dostupný do 9/2010

Popis:

   Drsnomer HandySurf E-35B je prenosný prístroj japonskej firmy TSK na meranie drsnosti povrchu súčiastok...

Parametre:

Meracia sila:
Polomer snímacieho hrotu:
Merané parametre:
Rozsah merania:
Rozlíšenie profilu:
Filtre:
Cutoff Lc:
Vyhodnocovaná dĺžka:
Rýchlosť snímania:

4 mN alebo menej
5 µm
Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, R3z, RSm a ďalšie
±160 µm v osi Z (vertikálne), 12,5mm v osi X (horizontálne)
80 nm (pre ±160 µm), 10 nm (pre ± 20 µm)
Gaussov filter, 2RC filter
0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm
5x Cutoff alebo ľubobolne od 0,4 po 12,5 mm (po 0,1 mm)
0,6 mm/s

Fotogaléria:


Prospekty: Oficiálny prospekt o HandySurfe od firmy TSK - v anglickom jazyku (pdf, 2 strany)
Oficiálny prospekt o HandySurfe od firmy ZEISS - v anglickom jazyku (pdf, 6 strán)
Oficiálny prospekt o HandySurfe od firmy ZEISS - v nemeckom jazyku (pdf, 6 strán)

Mahr - MMQ 100
formtester                                                                                                                    dostupný do 12/2008

Popis:

   Formtester MarForm MMQ 100 je prístroj na meranie odchýlok tvaru a polohy strojových súčiastok. Polohovanie v jednotlivých osiach sa vykonáva manuálne. Otočný stôl s možnosťou hrubého a jemného manuálneho nastavenia pri centrovaní a naklopení umožňuje s počítačovou podporou presné a rýchle vyrovnanie súčiastky pred samotným meraním. Indukčný snímač T20W má uhlový rozsah 180° so zmenou smeru snímania, čím je možné vykonať meranie aj na ťažšie prístupných miestach. Je vhodný pre najčastejšie úlohy merania odchýlok tvaru a polohy ako sú kruhovitosť (aj na častiach profilu), sústrednosť, súosovosť, radiálne a axiálne hádzanie, rovinnosť, rovnobežnosť, kolmosť. Je vhodný aj pre dielenské použitie z dôvodu možnosti ovládania pomocou dotykovej obrazovky.
   Vyhodnocovací a obslužný softvér EasyForm umožňuje nastavenie parametrov snímania v niekoľkých jednoduchých krokoch, umožňuje vytváranie meracích programov a ich uloženie do programovateľných funkčných tlačidiel, okamžité zobrazenie výsledkov merania s možnosťou modifikácie parametrov vyhodnotenia (filtre) a s výstupom vo forme protokolov.

Parametre:

Vertikálny rozsah polohovania:
Horizontálny rozsah polohovania:
Priemer otočného stola:
Rýchlosť otáčania stola:
Maximálne osové zaťaženie stola:
Merací rozsah snímača:
Meracia sila snímača:
Odchýlka kruhovitosti:
Odchýlka axiálneho hádzania:


300 mm
180 mm
160 mm
5 ot/min
200 N
± 1 mm
0.05 N až 0,5 N
0.05 µm + 0,0006 µm/mm výšky merania
0.04 µm + 0,0006 µm/mm polomeru merania

Fotogaléria:


Videoukážky meraní:


   Vycentrovanie súčiastky pred meraním.


   Meranie kruhovitosti vnútornej valcovej plochy.


   Meranie axiálneho hádzania čelnej plochy.
Prospekty: MMQ 100 - oficiálny prospekt v českom jazyku (pdf, 1 strana)
MMQ 100 - oficiálny prospekt v anglickom jazyku (pdf, 4 strany)
Formtestre MMQ - podrobný prospekt v anglickom jazyku (pdf, 28 strán)

Mahr - MarSurf XC20
konturograf                                                                                                                  dostupný do 12/2008

Popis:

   Konturograf MarSurf XC20 je prístroj na rýchle a jednoduché vyhodnocovanie kontúr súčiastok, nástrojov, prípravkov ako sú ložiskové krúžky, závitníky, tvarové frézy. Posuvová jednotka PCV200 s vymeniteľným meracím ramenom zabezpečuje pri meraní pohyb v smere pojazdu (os X) a v smere snímania (os Z). V smere pojazdu je odmeriavanie zabezpečené inkrementálnym snímačom a v smere snímania indukčným snímačom s vysokou presnosťou a linearitou. Posuvová jednotka je súčasťou meracieho stojanu MarSurf ST500 s granitovou doskou (700 × 550) mm a X–Y stolíkom PKT. Posuvovú jednotku je možné polohovať v rozsahu meracieho stojana (os HZ) a meranú súčiastku upnutú na stolíku PKT v rozsahu mikrometrických skrutiek (os TX, TY).
   Vyhodnocovací a obslužný softvér MarWin umožňuje nastavenie parametrov snímania ako je automatické spúšťanie a dvíhanie meracieho ramena, rýchlosť snímania, polohovanie pred a po meraní, klasické aj segmentové snímanie profilov, na nameranom profile vytváranie regresných priamok a kružníc, bodov, priesečníkov, voľných bodov, stredových bodov, bodov maxima a minima, vytváranie súradných systémov, určovanie priemerov, vzdialenosti, uhlov, súradníc a tvarových odchýlok, porovnávanie nominálneho a meraného profilu, sledovanie tolerancií, importovanie profilov napr. z DXF súborov, vytváranie automatických programov, definovanie parametrov vyhodnocovacích filtrov a ďalšie.

Parametre:

Pojazdová dĺžka (os X):
Snímací rozsah (os Z):

Snímacia sila (os Z):
Rozlíšenie (os Z) vzhľadom na hrot snímača:

Rozlíšenie (os Z) vzhľadom na merací systém:
Presnosť polohovania (os X aj Z):
Polomer hrotu snímača:


1 až 200 mm
50 mm pre meracie rameno s dĺžkou 350 mm
25 mm pre meracie rameno s dĺžkou 175 mm
1 mN až 120 mN
0,5 mm pre meracie rameno s dĺžkou 350 mm
0,25 mm pre meracie rameno s dĺžkou 175 mm
0,04 µm
1 µm
25 µm

Fotogaléria:


Videoukážky meraní:   Kalibrácia kontúrografu je zložená z troch krokov: kalibrácia sily
   pri meraní, priehybu snímača a geometrie snímača.


   Meranie súčiastky s postupom vyhodnotenia niektorých parametrov.


   Ukážka merania závitového kalibra s výstupom z merania.


   Ukážka merania vnútorného krúžka ložiska s výstupom z merania.
Prospekty: MarSurf XC20 - oficiálny prospekt v českom jazyku (pdf, 1 strana)
MarSurf XC20 - oficiálny prospekt v anglickom jazyku (pdf, 2 strany)
MarSurf XC20 a XC2 - podrobný prospekt v anglickom jazyku (pdf, 22 strán)

Mahr - MarSurf PS1
drsnomer                                                                                                                        dostupný do 1/2009

Popis:

   Drsnomer MarSurf PS1 je mobilný prístroj pre meranie drsnosti povrchu priamo vo výrobe. Pri dotykovom meraní sa využíva indukčný pätkový snímač chránený odnímateľným krytom a osadený v otočnej a pozdĺžne posuvnej jednotke. Integrovaný kalibračný etalón drsnosti umožňuje kalibrovať prístroj kedykoľvek a kdekoľvek v teréne. Veľký displej zobrazuje súčasne prehľadne všetky potrebné informácie a jednotlivé tlačidlá umožňujú náhľad na priamo voliteľné parametre respektíve priamy prístup k jednému z 24 normalizovaných parametrov drsnosti povrchu. Konštrukcia prístroja umožňuje vykonanie merania položením na súčiastku, meranie malých súčiastok meraním zospodu, meranie v nastavenej výške pomocou jednoduchého prípravku a montáž prístroja na stojan pomocou závitových otvorov.
   Pomocou USB rozhrania je možné prístroj napojiť na počítač a využiť možnosti softvéru PS1-Explorer. Slúži na zobrazenie nameraných údajov v rôznej forme ako profil, výsledky, profil a výsledky, štatistika a ďalšie.

Parametre:

Meracia sila:
Polomer snímacieho hrotu:
Merané parametre:
Rozsah merania:
Rozlíšenie profilu:
Filtre:
Cutoff Lc:
Snímaná dĺžka Lt:
Dielčie merané dĺžky:
Nepresnosť merania (DIN 1319):


0,7 mN
2 µm
Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpm, Rpk, R3z, RSm a ďalšie
350 µm, 180µm, 90µm (automatické prepínanie)
32 nm, 16 nm, 8 nm (automatické prepínanie)
fázovo korektný prof. (Gaussov) filter, filter Ls
0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatický
1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm
voliteľný počet n = (1 až 5)
10%

Fotogaléria:


Videoukážky meraní:


   Kalibrácia drsnomera pomocou vstavaného kalibračného etalónu.


   Ukážky merania rôznych strojných súčiastok.
Prospekty: MarSurf PS1 - oficiálny prospekt v slovenskom jazyku (pdf, 2 strany)
MarSurf PS1 - oficiálny prospekt v anglickom jazyku (pdf, 2 strany)
MarSurf PS1 - podrobný prospekt v anglickom jazyku (pdf, 12 strán)
MarSurf PS1 Explorer - prospekt k obslužnému softvéru v anglickom jazyku (pdf, 2 strany)