Laboratórium strojárskej metrológie


Laboratórium slúži na výuku Strojárskej metrológie prevažne študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v odboroch Všeobecné strojárstvo a Mechatronika. Študenti získajú praktické znalosti a zručnosti v meraní dĺžkových rozmerov, akosti povrchu, hlavných parametrov strojných súčastí ako závity či ozubené kolesá, zoznámia sa s pracovnými meradlami, presnými mechanickými i optickými prístrojmi, naučia sa merať absolútnymi i komparačnými metódami a spracovávať a vyhodnocovať výsledky z merania.Dĺžka a uhol - pracovné meradlá

- posuvné meradlá
- mikrometrické meradlá
- číselníkové odchýlkomery
- pasametre
- hĺbkomery s odchýlkomermi
- dutinomery
- výškomery
- základné mierky
- planparalelné sklíčka
- uhlomery a uholníky
- vodováhy a libely
- kalibre

Dĺžka a uhol - prístroje

- Abbého dĺžkomer
- univerzálny dĺžkomer
- profilprojektor
- prístroj na meranie kolmosti
- zariadenie na meranie rad. hádzania
- komparátory
- univerzálny merací mikroskop mechanický
- univerzálny merací mikroskop elektronický
- malý dielenský mikroskop

Drsnosť

- vzorkovnice drsnosti
- komparačný mikroskop na drsnosť
- malý interferenčný mikroskop
- mikrointerferometer
- prístroj na meranie drsnosti
  metódou svetelného rezu

- prístroj na dotykové meranie drsnosti
- prenosný dotykový drsnomer

Závity

- prístroj na meranie stredného
  priemeru závitu

- kalibre a mierky na závity
- drôtiky na meranie stredného
  priemeru závitu


Ozubené kolesá

- zubomery
- meradlá na meranie základného rozstupu
  ozubených kolies

- prístroj na meranie ozubených kolies
- evolventomer
- univerzálny prístroj na meranie
  ozubených kolies


Ostatné prístroje a pomôcky

- štatistické počítadlá
- prevodníky
- počítačové stanice pre štatistické
  spracovanie údajov

- potomer
- sínusové pravítka
- granitové dosky
- prizmy a zveráky
- stojančeky
- konzervačná súprava

Legenda

aktuálne prospekty a
katalógové listy

dobové prospekty a
katalógové listy

animácie a
virtuálne prístroje

schémy prístrojov,
výkresy a popisy

certifikáty a
atestačné listy

manuály a
postupy merania

 

Rôzni výrobcovia
zubomery
Popis:    Zubomery sú prístroje na meranie hrúbky zuba ozubeného kolesa. Meraním sa zisťuje či bude pri zábere zuba dodržaná stanovená vôľa na danej osovej vzdialenosti. Najčastejšie sa táto metóda merania využíva pri obrábaní zuba kolesa. Hrúbka zuba sa meria na oblúku rozstupovej kružnice, na tetive (mechanický resp. optický zubomer) alebo v konštantnej hrúbke a výške zuba (tangenciálny zubomer). Nevýhodou merania je závislosť na priemere hlavovej kružnice.
   Mechanický zubomer je vlastne posuvné meradlo spojené s hĺbkomerom. Pri meraní sa na hĺbkomeri nastaví hodnota (teoretický vypočítaná) pri ktorej hroty ramien ležia na rozstupovej kružnici (valci) a na posuvnom meradle sa odčíta hrúbka zuba. Pri optickom zubomeri je to obdobné len hodnoty sa nastavujú a nasledne pri meraní odčítajú zo sklenených stupníc meradla.
   Tangenciálne zubomery sú buď univerzálne (s nastaviteľnými čeľusťami) alebo jednoúčelové (modulové sedlá s pevnými čeľusťami). Tangenciálny zubomer s nastaviteľnými čeľusťami sa nastavuje podľa kalibračných valčekov rôznych pre jednotlivé moduly. Čeľuste pod uhlom 20° (záberový uhol) sa nastavujú do takej polohy aby sa dotýkali kalibračného valčeka asi v strede svojich dosadacích plôch.

Parametre
Typy:

mechanický, optický, tangenciálny
Fotogaléria:Dokumenty: Mechanický zubomer - katalógový list v českom jazyku (pdf, 1 strana)
Tangenciálny zubomer - dobový prospekt v ruskom jazyku (pdf, 2 strany)
Optický zubomer - katalógový list v nemeckom jazyku (pdf, 1 strana)

VEB Carl ZEISS Jena
meradlá na meranie základného rozstupu ozubených kolies
Popis:

   Meradlá slúžia na kontrolu rozstupu ozubených kolies ...

Parametre:

Fotogaléria:Schémy prístrojov: Schéma merania základného rozstupu (pdf, 1 strana)

Dokumenty: Meradlo na meranie zákl. rozstupu - popis a manuál k prístroju (pdf, 14 strán)
Meradlo na meranie zákl. rozstupu - katalógový list v nemeckom jazyku (pdf, 1 strana)

ZJŠ, n.p. Brno
prístroj na meranie ozubených kolies
Popis:

   Prístroj slúži na kontrolu ozubených kolies ...

Parametre:

Fotogaléria:

Fotopopis:


Dokumenty: Prístroj na meranie ozub. kolies - dobový prospekt (pdf, 2 strany)
Prístroj na meranie ozub. kolies - popis a návod na použitie (pdf, 10 strán)Carl ZEISS Jena
evolventomer
Popis:    Evolventomer ...

Parametre
Fotogaléria:Dokumenty: Evolventomer - katalógový list v nemeckom jazyku (pdf, 1 strana)Carl ZEISS Jena
univerzálny prístroj na meranie ozubených kolies
Popis:    Prístroj ...

Parametre
Fotogaléria:Dokumenty: Univerzálny prístroj na meranie ozub. kolies - katalógový list v nemeckom jazyku (pdf, 1 strana)
Prídavné zariadenie na kontrolu ozub. kolies dvojbokým odvalom - popis a návod (pdf, 16 strán)
Univerzálny prístroj na meranie ozub. kolies - popis a návod na použitie (pdf, 47 strán)