Laboratórium strojárskej metrológie


Laboratórium slúži na výuku Strojárskej metrológie prevažne študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v odboroch Všeobecné strojárstvo a Mechatronika. Študenti získajú praktické znalosti a zručnosti v meraní dĺžkových rozmerov, akosti povrchu, hlavných parametrov strojných súčastí ako závity či ozubené kolesá, zoznámia sa s pracovnými meradlami, presnými mechanickými i optickými prístrojmi, naučia sa merať absolútnymi i komparačnými metódami a spracovávať a vyhodnocovať výsledky z merania.Dĺžka a uhol - pracovné meradlá

- posuvné meradlá
- mikrometrické meradlá
- číselníkové odchýlkomery
- pasametre
- hĺbkomery s odchýlkomermi
- dutinomery
- výškomery
- základné mierky
- planparalelné sklíčka
- uhlomery a uholníky
- vodováhy a libely
- kalibre

Dĺžka a uhol - prístroje

- Abbého dĺžkomer
- univerzálny dĺžkomer
- profilprojektor
- prístroj na meranie kolmosti
- zariadenie na meranie rad. hádzania
- komparátory
- univerzálny merací mikroskop mechanický
- univerzálny merací mikroskop elektronický
- malý dielenský mikroskop

Drsnosť

- vzorkovnice drsnosti
- komparačný mikroskop na drsnosť
- malý interferenčný mikroskop
- mikrointerferometer
- prístroj na meranie drsnosti
  metódou svetelného rezu

- prístroj na dotykové meranie drsnosti
- prenosný dotykový drsnomer

Závity

- prístroj na meranie stredného
  priemeru závitu

- kalibre a mierky na závity
- drôtiky na meranie stredného
  priemeru závitu


Ozubené kolesá

- zubomery
- meradlá na meranie základného rozstupu
  ozubených kolies

- prístroj na meranie ozubených kolies
- evolventomer
- univerzálny prístroj na meranie
  ozubených kolies


Ostatné prístroje a pomôcky

- štatistické počítadlá
- prevodníky
- počítačové stanice pre štatistické
  spracovanie údajov

- potomer
- sínusové pravítka
- granitové dosky
- prizmy a zveráky
- stojančeky
- konzervačná súprava

Legenda

aktuálne prospekty a
katalógové listy

dobové prospekty a
katalógové listy

animácie a
virtuálne prístroje

schémy prístrojov,
výkresy a popisy

certifikáty a
atestačné listy

manuály a
postupy merania

 

Mitutoyo
štatistické počítadlá
Popis:

   Dve zariadenia na štatistické spracovanie výsledkov meraní od firmy Mitutoyo sú využívané na zber dát z digitálnych meradiel (mikrometre, posuvné meradlá, odchýlkomery, výškomer). Sú vybavené internou pamäťou na ukladanie dát z meraní a programom pre vyhodnotenie základných štatistických ukazovateľov. Výsledky z meraní je možné vytlačiť pomocou zabudovanej tlačiarne.

   K menšiemu z prístrojov - Digimatic Mini Processor DP-1 - je možné pripojiť ľubovoľné meradlo prostredníctvom portu DIGIMATIC. Je to kompaktná verzia, ktorá ponúka vyhodnotenie základných štatistických údajov ako napr. počet meraní, minimálna a maximálna hodnota, rozptyl hodnôt, priemerná hodnota, smerodajná odchýlka atď.

   Podklady k štatistickým počítadlám firmy Mitutoyo sú na týchto stránkach publikované s priateľskou podporou MITUTOYO Messgeräte GMbH.

Parametre:Fotogaléria:


Dokumenty:
Mitutoyo
prevodníky - rozhrania pre pripojenie digitálnych meradiel k počítaču
Popis:

   Prevodníky dát k digitálnym prístrojom firmy Mitutoyo slúžia na dátové pripojenie prístrojov a meradiel k osobnému počítaču.

   K prevodníku DMX1 je možné pripojiť jedno meradlo alebo prístroj, ktoré je vybavené portom DIGIMATIC. Sériový port RS232 umožňuje pripojenie k osobnému počítaču. Odoslanie dát nastáva po stlačení tlačidla na prístroji alebo po softvérovom vyžiadaní.

   Pri prevodníku DMX3 je možné napojiť až 3 meradlá alebo prístroje s portami DIGIMATIC. Posielanie dát je povolené aj cez nožný pedálový spínač. Zapnutím jednotlivých portov si môže operátor vybrať, ktoré ostanú neaktívne a ktoré budú dáta preposielať do počítača. DMX3 používa pre posielanie dát formát MUX-10.

   Podklady k prevodníkom firmy Mitutoyo sú na týchto stránkach publikované s priateľskou podporou MITUTOYO Messgeräte GMbH.

Parametre:

Počet DIGIMATIC portov:
Rozhranie pre pripojenie k PC:
Samostatné napájanie:


1 (DMX-1), 1 (DMX-1USB), 3 (DMX-3)
RS232 (DMX-1, DMX-3), USB (DMX-1USB)
nie (DMX-1, DMX-1USB), áno (DMX-3)

Fotogaléria:


Dokumenty: Prevodník DMX3 firmy Mitutoyo - návod na použitie v anglickom jazyku (pdf, 5 strán)
Prevodník DMX1 firmy Mitutoyo - návod na použitie v anglickom jazyku (pdf, 3 strany)
Prevodník DMX1 firmy Mitutoyo - návod na použitie v nemeckom jazyku (pdf, 4 strany)

Rôzni výrobcovia
počítačové stanice pre štatistické spracovanie údajov
Popis:

   Dve zostavy zložené z osobných počítačov, hardvéru potrebného pre pripojenie prístrojov a štatistického softvéru na prácu s údajmi získanými z meraní.

   Meracie prístroje a meradlá sú k osobným počítačom pripojované prostredníctvom zberníc firmy Mitutoyo. Tie umožňujú pripojenie meradiel s portami DIGIMATIC k osobnému počítaču cez sériovú linku RS232 resp. USB port (virtuálny RS232). Dáta je možné ďalej spracovávať na počítači.

   Stanice sú vybavené štatistickým softvérom firmy Q-DAS. Je to svetovo rozšírený softvér s viac než 50.000 inštaláciami. Využívajú ho aj veľké automobilové koncerny a ich dodávatelia. Na výučbu v našich laboratóriách je vďaka ústretovej politike firmy Q-DAS možné využívať celý balík softvéru pre spracovanie, vizualizáciu a vyhodnocovanie dát. Do balíka patria nasledujúce programy: destra, M-QIS-C, M-QIS-S, O-QIS, procella, Q-EMP, Q-FD, Q-PRM, qs-STAT a solara.

   V laboratóriu sa k výučbe na cvičeniach využíva hlavne modul Procella My.SPC. Modul je v praxi určený k zberu dát prevažne vo výrobe a umožňuje priame napojenie na meracie prístroje a pracoviská SPC. Procella on-line je vybavená cca 50 štandardnými rozhraniami pre väčšinu bežných meracích zariadení. Procella ponúka tiež všetky úlohy spojené so zberom dát (spojitých aj atributívnych) a okrem vizualizácie ponúka aj prevádzať úplné vyhodnotenie dát i s výpočtami indexov spôsobilosti. Všetky vyhodnocovania z qs-STAT sú k dispozícii aj v Procelle.

Parametre:

Štatistický softvér:


Q-DAS Me8


Fotogaléria:


Dokumenty:
Slúžba výzkumu
potomer
Popis:

   Prístroj na meranie koróznej agresivity potu rúk vyrábala firma "Služba výzkumu" z Prahy. Je určený pre výber pracovníkov na pracoviská s veľkými nárokmi na nízky obsah množstva agresívnych látok obsiahnutých v pote. Agresivitu potu určuje hlavne obsah kyselin a chloridov.

   Prístroj funguje na princípe sériového ohmmetra. Základnou časťou prístroja sú dve elektródy umiestnené na držadle, ktoré je nutné pri meraní obchytiť rukou. Pred meraním je potrebné skontrolovať, či sú vložené batérie a tlačidlom v zadnej časti hlavice otestovať ich kapacitu. Pri stlačení tlačidla sa ručička ampérmetra vychýli do krajnej polohy (dielik 100), čo značí funkčnosť a dostatočnú kapacitu batérií. Pred začatím merania, ale aj medzi jednotlivými meraniami je potrebné utrieť držadlo flanelovou utierkou. Držadlo sa obchytí rukou a zároveň sa odčíta hodnota, ktorú ukazuje ručička na stupnici ampérmetra. Na ruke nesmú byť žiadne kovové predmety. Nameraná hodnota v miliampéroch sa priradí podľa výrobcom stanovenej tabuľky stavu, ktorý určuje, či má laborant pre prácu s prístrojmi určené používať ochranné rukavice.

Parametre:

Merací rozsah:
Najmenší dielik:
Elektrické napájanie:


0 až 100 µA
5 µA
3 V (2x 1,5V článok)

Fotogaléria:


Dokumenty: Návod na použitie potomeru

Rôzni výrobcovia
sínusové pravítka
Popis:    Sínusové pravítka, tieť nazývané sínusové lineáre, sú presne vyrobené súčiastky, ktoré sa využívajú na presné nastavenie uhla vrchnej roviny pravítka. Využívajú sa najčastejšie na nepriame meranie uhla sklonu na súčiastkách ako kliny či kužele, či na nastavenie presného naklopenia obrábaného materiálu pri výrobe.

   Pri meraní sa sínusové pravítko známej dĺžky kladie jedným valčekom na rovnú kontrolnú dosku. Požadovaný uhol sklonu sa vytvorí vyskladaním základných rovnobežných mierok pod druhý valček. Sínus vytvoreného uhla je definovaný pomerom dĺžky etalónu vytvoreného z mierok a vzdialenosti medzi valčekmi. Vďaka vysokej presnosti tvaru a rozmerov funkčných plôch je možné získať presné nastavenie uhla. Dovolená odchýlka rozstupu valčekov, tolerancia valčekov a rovnobežnosť všetkých plôch je ±1µm. Na výpočet sa používajú základné trigonometrické vzťahy pre riešenie pravouhlého trojuholníka.

   Sínusovými pravítkami je možné merať predmety rozličných veľkostí. Pre rozmanitosť meraných rozmerov sú dĺžky pravítok odstupňované s rozstupom valčekov 100, 200 a 300 mm, v špeciálnych prípadoch aj dlhšie.

Parametre
Typy:

Typické vzdialenosti medzi valčekmi:
Dovolené nepresnosti rozmerov a polohy:


sínusové uhlové lineáre, sínusové lineáre s uholníkom, trojsínusové lineáre, kombinované sínusové lineáre
100, 200, 300 mm
±1µm

Fotogaléria:


Dokumenty:
Rôzni výrobcovia
granitové dosky
Popis:    Prímerné a rysovacie dosky sú pracovné podložky s garantovanou vysokou tuhosťou a rovinnosťou. Vyrábajú sa prevažne z liatiny alebo prírodného kameňa. Oproti liatinovým majú prímerné a rysovacie dosky zo žuly (granitu) niekoľkonásobne vyššiu životnosť, lepšiu tvarovú a objemovú stálosť, nižšiu tepelnú vodivosť a rozťažnosť, výrazne nižší priehyb, sú odolné voči korózii a sú nemagnetické a elektricky nevodivé.

   Vyrábajú sa vo viacerých triedach presnosti, čomu zodpovedajú aj dovolené odchýlky rovinnosti. Štandardne sa trieda presnosti označuje doplnkovou číslicou, a to 0, 1, 2 a 3. Prímerné dosky sú vyrábané v triedach presnoti 0 až 2, rysovacie v triede 3. Na objednávku sa vyrábajú aj dosky v triede presnosti 00.

Parametre
Materiály:
Triedy presnosti a dovolené odchýlky:


liatinové, z prírodného kameňa (najčastejšie žula, syenit)
0. (±4µm), I. (±10µm), II. (±20µm), III. (±40µm)


Fotogaléria:


Dokumenty: Granitové dosky - dobový prospekt (pdf, 2 strany)
Granitové dosky - dobový prospekt (pdf, 7 strán)
Granitové dosky - katalógové listy (pdf, 1 strana)

Rôzni výrobcovia
prizmy a zveráky
Popis:    Prizmatické podložky sú presne vyrobené súčiastky slúžiace ako pomôcky pri meraní. Vyrábajú sa prevažne s jednou, dvoma alebo štyrmi prizmami, čiže zárezmi v tvare V, do ktorých sa osadzujú merané objekty valcových tvarov. Najčastejšie využívanými materiálmi pre výrobu prizmatických podložiek je oceľ triedy 11370 alebo 11376. Podložky sú cementované do hĺbky najmenej 0,8 mm a kalené. Sú spoločne brúsené v pároch a sú číslované.

   Prizmatické podložky sa vyrábajú v dvoch triedach presnosti. Ako kontrolné a rysovacie.

Parametre
Typy:
Drsnosti povrchu funkčných plôch:
Dovolené odchýlky pravých uhlov:


Dovolené odchýlky rovnobežnosti funkčných plôch:
Materiály prizmatických podložiek:

kontrolné, rysovacie
0,4µm (kontrolné), 0,8µm (rysovacie)
[0,005 + (L/50 000)]µm (kontrolné)
[0,02 + (L/10 000)]µm (rysovacie)
kde L je dĺžka ramena [mm]
0,007/100 mm (kontrolné), 0,03/100mm (rysovacie)
oceľ 11370 prípadne 11376

Fotogaléria:


Dokumenty: Prizmy - katalógové listy (pdf, 3 strany)
Rôzni výrobcovia
stojančeky
Popis:    Stojančeky sú pomôcky na upevnenie prístrojov a meradiel buď kvôli stabilite a fixácii pri meraní na ťažko prístupných miestach alebo pre lepšiu manipuláciu s meranými súčiastkami, kedy je výhodnejšie nedržať v rukách merací prístroj ale súčiastku.

Parametre
Typy stojančekov:

magnetické s nastaviteľnými ramenami (kĺbové) pre uchytenie odchýlkomerov, stojany so stolmi pre uchytenie odchýlkomerov pre komparačné meranie, držiaky mikrometrov, stojančeky so vzduchovým upínaním pre upevnenie na granitových doskách, atď.

Fotogaléria:


Dokumenty:
Rôzni výrobcovia
konzervačná súprava
Popis:    Konzervačná súprava pozostáva zo štetca, handričky, vaty, vazelíny prípadne inej konzervačnej látky a technického benzínu prípadne liehu. Pred začatím merania je potrebné súčiastku a časti prístrojov, ktoré prichádzajú do kontaktu s meraným objektom odkonzervovať handričkou alebo vatou napustenou liehom. Po ukončení merania je potrebné súčiastku opäť očistiť a na zakonzervovanie sa použije vazelína, ktorá sa nanáša na povrchy štetcom.

Parametre
Obsah súpravy:

vazelína, technický benzín alebo lieh, plochý štetec, handrička, vata

Fotogaléria:


Dokumenty: