Podklady


Všetky potrebné podklady k cvičeniam i skúške, aktuálne oznamy a odporúčaná odborná literatúra.


Anketa Pripomienky a názory na Portál strojárskej metrológie. Ak máte záujem vyjadriť svoj názor na portál strojárskej metrológie, tak táto anketa je pre Vás. Anonymnými odpoveďami na zopár otázok vo formulári môžete prispieť k zlepšeniu úrovne portálu. Vopred ďakujeme za Váš čas.

Pripomienky a názory študenta na metrológiu. Ak ste študentka alebo študent, ktorý absolvoval niektorý z metrologických predmetov a máte záujem vyjadriť svoj názor, tak táto anketa je pre Vás. Anonymnými odpoveďami na zopár otázok vo formulári môžete prispieť k zlepšeniu úrovne výučby metrologických predmetov. Vopred ďakujeme za Váš čas.

Výstupy z meraní 2018/2019 (ZS)  Protokoly z úlohy č. 3 - Protokoly z merania na stiahnutie
2018/2019 (ZS)  Protokoly z úlohy č. 7 - Protokoly z merania na stiahnutie

>>  Výstupy z meraní úlohy č. 3 a č. 7 z predošlých rokov nájdete tu  <<

Výstup z úlohy č. 10 - Grafický záznam z merania drsnosti povrchu dotykovým drsnomerom TSK HandySurf

Dôležité dokumenty Metodika laboratórnych cvičení
Základné zásady pre prácu v laboratóriu

Požiadavky a osnova cvičení:
Vzor chlopňovej obálky:
Vzor obálky na technické správy:
Vzor obálky na skúšku:
SM (M)
SM (M)
SM (M)
SM (M)
SM (PaO)
SM (PaO)
SM (PaO)
SM (PaO)
SM (PPSV)
SM (PPSV)
SM (PPSV)
SM (PPSV)
SM (SI)
SM (SI)
SM (SI)
SM (SI)
SM (TMaISV)
SM (TMaISV)
SM (TMaISV)
SM (TMaISV)

Pracovné listy k úlohe č.: 1   2   3   4   5   5 (TOŽP)   6   7   7 (tab.)   8   9   9 (TOŽP)   10   11   12  

Rozvrhy Rozvrh cvičení 2018/2019 ZS
Rozvrh prednášok 2018/2019 ZS


Literatúra
povinná

KAŤUCH P., KOVÁČ J.: Metrológia v strojárstve. Laboratórne úlohy - pracovné listy. TU SjF-CI Košice, 2009.

KAŤUCH P., KOVÁČ J., Dovica M.: Metrológia v strojárstve. Laboratórne úlohy - teoretická časť. TU SjF-CI Košice, 2010. ISBN 978-80-553-0543-1.odporúčaná
APARIN G.A., GORODĚCKIJ I.E.: Tolerance a technická měření. SNTL Praha, 1954.

BARTOŠ J.: Strojní součásti. SNTL Praha, 1953.

BOROVIČKA M., JANÁČ A., GÖRÖG A.: Metrológia. STU Bratislava, 2005. ISBN 80-227-2198-0.

BREZINA I.: Súradnicové meracie stroje a ich skúšanie. VUNM Praha, 1987.

BREZINA I.: Základy metrológie uhlov. ALFA Bratislava, 1982.

BUMBÁLEK B., ODVODY V., OŠŤÁDAL B.: Drsnost povrchu. SNTL Praha, 1989. 04-252-89.

ČECH J., PERNIKÁŘ J., PODANÝ K.: Strojírenská metrologie. VUT Brno, 2003. ISBN 80-214-3070-2.

ČEPOVÁ L., PETŘKOVSKÁ L.: Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2514-4.

DOVICA M., ŽIVČÁK J., KELEMENOVÁ T.: Geometrické špecifikácie výrobkov. TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2245-2.

DOVICA M., KELEMENOVÁ T., HENRICZYOVÁ T.: Súradnicová metrológia. TU Košice, 2012. ISBN 978-80-553-1120-3.

DOVICA M., KELEMENOVÁ T., HENRICZYOVÁ T., KERTÉSZ T.: Tréningové podklady pre Súradnicovú metrológiu. TU Košice, 2012. ISBN 978-80-553-1121-0.

DOVICA M., ŽIVČÁK J., KELEMENOVÁ T.: Meranie geometrických veličín v strojárstve. GRAFOTLAČ s.r.o. Prešov, 2011. ISBN 978-80-553-0807-4.

DOVICA M., KAŤUCH P., KOVÁČ J., PETRÍK M.: Metrológia v strojárstve. EMILENA Košice, 2006. ISBN 80-8073-407-0.

DRASTÍK F.: Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem. MONTANEX Ostrava, 1996. ISBN 80-85780-18-6.

DVOŘÁK R., CHMELÍK V., MAREK M.: Strojírenská metrológie – Návody ke cvičení. ČVUT Praha, 1992. ISBN 80-01-00876-2.

DUCHAČ V.: Výroba přesných měřidel. PRÁCE Praha, 1951. GAVORA G.: Dielenské laboratórne meranie. SVTL Bratislava, 1961. GLÉZL Š., KAMARÁD J., SLIMÁK I.: Presná mechanika. ALFA Bratislava, 1992. ISBN 80-05-00972-0.

CHARUZA J., VERNER S.: Úchylky a tolerance. SNTL Praha, 1959.

CHRISTOPH R., NEUMANN H. J.: Multisenzorová souřadnicová měřící technika. PRIMA Bilavčík, s.r.o., 2008.

CHUDÝ V., PALENČÁR R., KUREKOVÁ E., HALAJ M.: Meranie technických veličín. Vydavateľstvo STU Bratislava, 1999. ISBN 80-227-1275-2.

JOZA J.: Měření tvaru a rozměrů velkých součástí. SNTL Praha, 1982. 04-222-82.

JOZA J.: Měřidla a technika měření velkých rozměrů. SNTL Praha, 1966. 04-241-66.

KEPRT E.: Montáž a justáž opticko-mechanických přístrojů. Universita Palackého v Olomouci, 1969. 55-351-70.

KISSOCZY Š., KLENOVIČOVÁ H., KRSEK A., MADUDA M.: Dielenské meranie a technická kontrola (Návody na cvičenia). SVTL Bratislava, 1965.

Kolektív autorov: Příručka měřicí techniky. Praha, 1965.

KONEČNÝ F.: Kótování a tolerování vyměnitelných součásti. SNTL Praha, 1965. 04-236-65.

KOŽÍŠEK J.: Statistické zabezpečování jakosti. ČVUT Praha, 1995. ISBN 80-01-01314-6.

KUBÁČEK L., PÁZMAN A.: Štatistické metódy v meraní. Bratislava, 1979.

KUNDRACIK F.: Spracovanie experimentálnych dát. Univerzita Komenského Bratislava, 1999.

MLČOCH L.: Řízení kvality a strojírenska metrologie (část Strojírenská metrologie). ČVUT Praha, 1986.

MLČOCH L., SLIMÁK I.: Řízení kvality a strojírenska metrologie. SNTL Praha, 1987. 04-223-87.

MLČOCH L., ŠIMONOVSKÝ M.: Aplikovaná metrológie v průmyslové praxi I.. Institut pro výchovu vedoucích pracovníků, Praha, 1984. 59-018-82.

MLČOCH L., ZÍKA V.: Návody pro cvičení z "Kontroly strojírenské výroby". SNTL Praha, 1966.

MLČOCH L., ZÍKA V., ŠVEC S., HŘAVA V., SVATOPLUK J.: Měřidla a měření ve strojírnách. Práce Praha, 1955.

MLÝNKOVÁ Z., MAŤAŠOVSKÁ T.: Strojárska metrológia - Laboratórne úlohy. TU SjF-CI Košice, 2005. ISBN 80-8073-394-5.

MLÝNKOVÁ Z., MAŤAŠOVSKÁ T., KELEMEN M.: Strojárska metrológia - Laboratórne úlohy. Elfa Košice, 2002. ISBN 80-7099-732-X.

MOJŽÍŠ M.: Metrológia. TU v Košiciach, 2005. ISBN 80-8073-344-9.

NENÁHLO Č.: Měřící technika ve strojírenství. UpNaM, 1983.

NENÁHLO Č.: Strojírenská metrologie I.díl a II.díl. UpNaM, 1975.

NENÁHLO Č. a kol.: Příručka pro kontrolory ve strojírenství. SNTL Praha, 1970.

NOVÁK R., NOVÁKOVÁ D.: Základy měření a zpracování dat. ČVUT Praha, 1999. ISBN 80-01-01825-3.

OBMAŠČÍK M.: Metrológia chýb a neistôt merania a meradiel dĺžok. MASM Žilina, 1998. ISBN 80-85348-40-3.

OBMAŠČÍK M., SLIMÁK I., MADUDA M.: Riadenie akosti a metrológia. ALFA Bratislava, 1987.

OBMAŠČÍK M., TUREK S., JOCHMANN A.: Metrológia – Návody na cvičenia. ALFA Bratislava, 1988.

PALENČÁR R.: Modely merania pri zabezpečovaní kvality. Vydavateľstvo STU Bratislava, 1998. ISBN 80-227-1170-5.

PALENČÁR R., HALAJ M.: Metrologické zabezpečenie systémov riadenia kvality. Vydavateľstvo STU Bratislava, 1998. ISBN 80-227-1171-3.

PALENČÁR R., KUREKOVÁ E., HALAJ M.: Meranie a metrológia pre manažérov. STU Bratislava, 2007. ISBN 978-80-227-2743-3.

PALENČÁR R., KUREKOVÁ E., HALAJ M.: Výkladový a prekladový slovensko-anglický/anglicko-slovenský slovník pojmov z oblasti veličín a jednotiek, manažerstva kvality, normalizácie, akreditácie, certifikácie, skúšobníctva a štatistických metód. Grafické štúdio Ing. Peter Juriga Bratislava, 1999. ISBN 80-96758-5-4.

PALENČÁR R., KUREKOVÁ E., VDOLEČEK F., HALAJ M.: Systém riadenia merania. Grafické štúdio Ing. Peter Juriga Bratislava, 2001. ISBN 80-968449-7-0.

PALENČÁR R., RUIZ J. M., JANIGA I., HORNÍKOVÁ A.: Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách. Grafické štúdio Ing. Peter Juriga Bratislava, 2001. ISBN 80-968449-3-8.

PAVLÍK J. a kol.: Aplikovaná štatistika. VSChT Praha, 2005. ISBN 80-7080-569-2.

PERNIKÁŘ J.: Technická měření. VUT Brno, 2002.

PERNIKÁŘ J., JAROŠOVÁ J., KRUŽÍK M.: Metrologie - Návody do laboratorních cvičení - Studijní opory. VUT Brno, 2003.

PETŘKOVSKÁ L., ČEPOVÁ L.: Strojírenská metrologie - Studijní opora. VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2723-0.

PŘIKRYL Z., MLČOCH L.: Dílenské měření. SNTL Praha, 1956.

RŮŽIČKA V.: Kontrola ozubených kol. SNTL Praha, 1957.

SEIDLER A.: Kontrola řetězcových tolerancí výpočtem. Výpočet vůlí a přesahů. Průmyslové vydavatelství Praha, 1951.

SCHRÖCK J.: Montáž, lícování, měření. SNTL Praha, 1965. 04-290-64.

SLANEC K.: Strojírenské konstruování - Geometrická přesnost výrobků – Příklady 1, 2 a 3. ČVUT Praha, 2009. ISBN 978-80-01-04402-5.

SLANEC K.: Konstruování - Geometrická přesnost výrobků 1 a 2. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-02864-X.

SLANEC K.: Konstruování - Geometrická přesnost výrobků 3. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-02992-1.

SLANEC K.: Základy konstruování - Geometrická přesnost - příklady II. díl. ČVUT Praha, 1998.

SLIMÁK I.: Presnosť strojov. SVTL Bratislava, 1967.

SLIMÁK I.: Racionálne rozmerové tolerancie v strojárstve. SVTL Bratislava, 1964.

SLIMÁK I., KAHANCOVÁ E., MLÝNKOVÁ Z.: Strojárska metrológia – cvičenia. ALFA Bratislava, 1968.

ŠINDELÁŘ V. a kol.: Základy obecné metrológie. SNTL Praha, 1984. 06-051-84.

TICHÁ Š.: Strojírenská metrologie část 1. VŠB TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-0671-6.

TICHÁ Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti. VŠB TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1209-0.

TICHÁ Š., ADAMEC J.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. VŠB TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1916-7.

VÁCLAVOVIČ A.: Měření ve výrobě. Práce Praha, 1960.

VYMAZAL T., MISÁK P.: Metrologie ve zkušebnictví. VUT Brno, 2009.

VYSLOUŽIL Z., ZELKO J.: Meranie v strojárstve. SVTL Bratislava, 1973.

WIMMER G., PALENČÁR R., WITKOVSKÝ V.: Spracovanie a vyhodnocovanie meraní. VEDA Bratislava, 2002. ISBN 80-224-0734-8.cudzojazyčná
ADAMCZAK S.: Pomiary geometryczne powierzchni. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 2008. ISBN 978-83-204-3526-9.

BANHART J.: Advanced Tomographic Methods in Materials Research and Engineering. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-921324-5.

BOSCH J. A.: Coordinate measuring machines and systems. New York, 1995. ISBN 0-8247-9581-4.

BOUCHER M.: The CMM handbook, Revision 4. A CMM Quarterly, 2010.

BUCHER J. L.: The metrology handbook. ASQ Quality Press, Milwaukee, 2004. ISBN 0-87389-620-3.

DOTSON C. L.: Fundamentals of Dimensional Metrology, 5th edition. USA, 2006. ISBN-13 978-1-4180-2062-0.

DRAKE P.J. Jr.: Dimensioning and Tolerancing Handbook. McGraw-Hill, 1999. ISBN 0-07-018131-4.

FARAGO F. T., CURTIS M. A.: Handbook of dimensional measurement. Indrustrial Press Inc., 1994. ISBN 0831130539.

FOSTER L.W.: Modern GD&T with Workbook Section. National Tooling and Machining Association USA, 1982.

GREEN P.: The geometrical tolerancing desk reference. UK, 2009. ISBN 978-0-7506-6821-7.

HENZOLD G.: Geometrical dimensioning and tolerancing for design, manufacturing and inspection, Second edition. 2009. ISBN 978-0-7506-67388.

HUME K.J., SHARP G.H.: Practical Metrology. Macdonald & Co. (Publishers), Ltd. London, 1965.

KENNEDY C. W., HOFFMAN E. G., BOND S. D.: Inspection and gaging, 6th edition. USA, 1987. ISBN-13 978-0831111496.

KRULIKOWSKI A.: Alex Krulikowski’s ISO geometrical tolerancing reference guide. 2010. ISBN 978-0-924520-17-4.

MAJSTOROVIĆ V., HODOLIČ J.: Numerički upravljane merne mašine. Novi Sad, 1998. ISBN 86-499-0091-7.

MURALIKRISHNAN B., RAJA J.: Computational surface and roundness metrology. Springer-Verlag London, 2009. ISBN 978-1-84800-296-8.

OSANNA P.H., DURAKBASA M.N., AFJEHI-SADAT A.: Quality in Industry. Abteilung Austauschbau und Messtechnik, Wien, 2004. ISBN 3-901888-23-3.

PUNCOCHAR D. E.: Interpretation of geometric dimensioning and tolerancing, 3rd edition. USA, 2011. ISBN 978-0-8311-3421-1.

ROITHMEIER R.: Productive measurement. Function and production-oriented coordinate metrology. Carl Zeiss 3D Metrology Services GmbH, Aalen, 2009. ISBN 978-3-9811422-6-6.

ROITHMEIER R.: Measurement Strategies in Contact Coordinate Metrology. Carl Zeiss 3D Metrology Services GmbH, Aalen, 2007. ISBN 978-3-9811422-2-8.

ROITHMEIER R.: Messstrategien in der taktilen Koordinatenmesstechnik. Carl Zeiss 3D Metrology Services GmbH, Aalen, 2005. ISBN 3-00-018439-2.

WHITEHOUSE D.: Surfaces and their measurement. Derby, 2006. ISBN 1-9039-9660-0.

YOUDEN W.J.: Experimentation and Measurement. National Institute of Standards and Technology, USA, 1997.