Zaujímavosti


Na internete je možné nájsť množstvo zaujímavých informácií. V tejto časti portálu ponúkneme videá, aplikácie, články a iné rôznorodé informácie z oblasti strojárskej metrológie.


World-wide-web Organizácie a inštitúcie:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
UNMS sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody. Spolu s ministerstvami a orgánmi štátnej správy pracuje na vytváraní koncepcie štátnej politiky v spomínaných oblastiach. Úrad pripravuje návrhy zákonov a nariadení vlády a vydáva všeobecne záväzné právne predpisy. Tiež vykonáva štátnu správu a dozor nad plnením úloh stanovených zákonmi a predpismi.

Slovenský metrologický ústav
SMU je organizácia zriadená UNMS, ktorá slúži prevažne na realizovanie, uchovávanie národných etalónov a ich medzinárodné porovnávanie. Pracovníci SMU sa podieľajú aj na tvorbe medzinárodných odporúčaní, dokumentov a noriem. SMU je orgánom štátnej správy schvaľujúcim typy určených meradiel a vydávajúcim doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie.

Slovenský metrologický inšpektorát
SMI je ďalšia organizácia zriadená UNMS. Poslaním inšpektorátu je významne sa podieľať na zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v SR. Najdôležitejšou činnosťou inšpektorátu je štátny metrologický dozor, čiže kontrola nad plnením ustanovení zákona o metrológii. Kontroluje dodržiavanie povinností orgánmi štátnej správy, výrobcami a dovozcami určených meradiel, servisnými organizáciami, používateľmi určených meradiel, baliarňami a dovozcami spotrebiteľsky balených výrobkov s cieľom naplniť ciele tohto zákona.

Slovenský ústav technickej normalizácie
SUTN je inštitúciou zriadenou UNMS určenou na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem. Organizácia je členom medzinárodných normalizačných organizácií ako ISO, IEX, CEN, CENELEC a ETSI. SUTN má aj funkcie národného normalizačného orgánu a národného informačného strediska.

Slovenská národná akreditačná služba
SNAS ako národný akreditačný orgán vznikol na nestranné a nezávislé posudzovanie spôsobilosti subjektu vykonávať činnosť špecifikovanú v osvedčení a tým na podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa. Akreditácia sa považuje za hlavný faktor dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu.

Slovenská legálna metrológia
SLM je organizácia určená rozhodnutím UNMS na výkon metrologickej kontroly meradiel, na overovanie určených meradiel a prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na ostatné meradlá a je notifikovaným orgánom na posudzovanie zhody meradiel. Hlavnou úlohou SLM je prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie a kalibráciu meradiel.

Slovenská akadémia vied - Ústav merania
Ústav merania SAV sa ako vedecká inštitúcia venuje teórii merania a matematicko-štatiskickým metódam spracovania výsledkov, systémom merania vybraných fyzikálnych veličín, návrhu metód merania a meracích systémov a ďalším aktivitám v oblasti merania.

Medzinárodný úrad pre váhy a miery
BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) v Paríži je organizáciou, ktorá garantuje definície jednotiek a uchovanie etalónov na medzinárodnej úrovni.

International Organization for Standardization ISO
ISO je svetovo najväčšia vývojová organizácia v oblasti medzinárodnej štandardizácie. Zlučuje 157 krajín s centrom v Ženeve vo Švajčiarsku. Celkovo existuje viac než 17000 ISO noriem, ktoré sú rozdelené do jednotlivých kategórií a každoročne pribúda okolo 1100 nových. Odkaz v tomto linku je presmerovaný na podstránku s ISO normami v ICS kategórii 17, teda "Metrológia a meranie".


Zdroje informácií:

Technické meranie
Táto online učebnica vznikala ako súčasť multimediálneho výučbového projektu METROMEDIA-ONLINE na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky STU v Bratislave. Kvalitne spracovaná publikácia ponúka množstvo základných informácií z oblasti metrológie.

Meranie technických veličín
Publikácia vznikla na rovnakom pracovisku ako predošlá kniha. Venuje sa pojmom z oblasti merania technických veličín a postupne podrobne prechádza oblasťami merania tlaku, teploty, prietoku, výšky hladiny, dĺžky, uhla a otáčok.

MM Průmyslové spektrum
Strojársky mesačník ponúkajúci aktuálne technické informácie. Odporúčame kategórie "Jakost - kontrola", "Měření ve strojírenství" a "Metrologie".

Kvalita a Geometrické specifikace produktů
Internetový časopis zameraný na problematiku geometrických požiadaviek na výrobky v prepojení na manažment kvality so zameraním na strojársky a automobilový priemysel.


Výrobcovia a distribútori meradiel, prístrojov a softvéru:

Brown & Sharpe (en)
CE Johansson (en)
DEA (en)
Hexagon Metrology (en)
Hommel-Etamic (cz)
Jenoptik AG (en)
Kinex (cz)
Mahr (en)
Meopta (cz, en)
Metris (en)
Mitutoyo (sk)
Q-DAS (cz)
Renishaw (en)
SANGHA Metrology (en)
Somet (cz)
Taylor-Hobson (en)
IMECO TH (Taylor-Hobson) (cz)
Tesa (en)
Wenzel (de, en)
Werth (de, en)
Carl Zeiss (sk)Zaujímavé aplikácie Odčítanie hodnoty na posuvnom meradle
Flash aplikácia, pomocou ktorej sa môžete otestovať, ako dokážete odčítať hodnotu z nóniovej stupnice s delením 1/50 mm.

Meranie na mikrometrickom meradle
Flash aplikácia, s ktorou sa môžete otestovať pri meraní rozmeru na mikrometrickom meradle.

Prepočet jednotiek
Na web stránkach Slovenskej legálnej metrológie sa objavila užitočná kalkulačka na prepočet medzi jednotkami.Videá z youtube


Meranie drsnosti na CMM už aj v CNC režime. Stačí senzor ROTOS od firmy ZEISS.


Prezentačné video firmy TESA približuje čo všetko je potrebné spraviť kým sa meradlo dostane do Vašich rúk.
Tí trpezlivejší môžu uvidieť súradnicový merací stroj ovládaný manuálne.


Môže "najguľatejší" objekt na svete pomôcť definovať základnú jednotku kilogram nezávislo na fyzickom etalóne ktorý je uložený v Paríži?
Pozrite si zaujímavé video o tom ako sa o to pokúšajú nielen teoreticky a pochopíte prečo je dôležité porozumieť meraniu tvaru.


>>  Ďalšie zaujímavé videá nájdete tu  <<


Zaujímavá metrológia


Študentské "umenie"
>>  Ďalšie smutnovtipné výtvory nájdete tu  <<


Naše publikácie


Kaťuch P., Dovica M., Slosarčík S., Kováč J.
Comparision of contact and contactless measuring methods for form evaluation
Konferencia MMaMS 2012
november 2012
anglický jazyk


Hudák R., Kaťuch P., Živčák J.
Application of biomedical metrotomography
Konferencia INES 2011
júl 2011
anglický jazyk


Kaťuch P., Živčák J., Dovica M., Kováč J.
Quality analysis of mechatronic components by using industrial tomography
IMEKO 2010
september 2010
publikovaný v anglickom jazyku, zverejnený v slovenskom jazyku


Kaťuch P., Gajdoš I.
Expresní řešení pro reprodukci tvarově složitých součástek
ItCad 3/2010
júl 2010
český jazyk


Kaťuch P., Živčák J.
Priemyselná tomografia. Nový rozmer v metrológii.
Metrologie 3/2010 (časopis vydáva Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
júl 2010
slovenský jazyk


Kaťuch P., Kováč J.
Bezkontaktné meranie tvaru telies pomocou optických metód
XXXII. zhromaždenie KZSR
marec 2010
slovenský jazyk


Kaťuch P., Živčák J., Dovica M., Kováč J., Kelemenová T.
Počítačová tomografie pro přesné měření, defektoskopii i reverzní inženýrství
ItCad 6/2009
december 2009
český jazyk


Živčák J., Kaťuch P., Hudák R.
New applications of industrial computed tomography in biomedical engineering
Acta Mechanica Slovaca 2009
júl 2009
anglický jazyk