Harmonogram ŠZS inžinierskeho stupňa štúdia

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Harmonogram ŠZS inžinierskeho stupňa štúdia

Vážení študenti!

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v inžinierskom stupni štúdia je k nahliadnutiu tu.

Každý študent sa musí dostaviť na ŠZS 1 hod ped plánovaným termínom, uvedeným v harmonograme.

 

Prosím o doručenie prezentácií diplomových prác na CD nosiči na sekretariát ÚGKaGIS do 13.5.2016 (piatok).

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook