II. kolo prijímacieho konania na fakultu BERG

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

II. kolo prijímacieho konania na fakultu BERG

Vážení maturanti a absolventi BC štúdia - záujemci o štúdium geodézie, kartografie a GIS technológií

 

Oznamujeme záujemcom o štúdium geodézie, kartografie a GIS technológií, že Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií vyhlásila II. kolo prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske štúdium.

 

Ústav je garantujúcim pracoviskom študijných programov Geodézia a kataster nehnuteľností a Geodézia a geografické informačné systémy v I. stupni vysokoškolského štúdia a študijného programu II. stupňa Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, akreditovaných v študijnom odbore 5.1.3 Geodézia a kartografia. Počas štúdia si absolventi osvoja základy inžinierskej geodézie, globálnej geodézie, fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme, katastra nehnuteľností, pozemkových úprav, geoinformatiky a GIS technológií, kartografie a geografie.

 

I. stupeň

Geodézia a geografické informačné systémy

Absolventi štúdia nájdu možnosti širokého uplatnenia v štátnej sfére najmä v organizáciách a inštitúciách so zameraním na zber a správu údajov s využitím GIS technológií. Rovnako majú možnosť uplatniť sa v nových priemyselných odvetviach využívajúcich GIS technológie (plynárenstvo, telekomunikácie, energetika, informatika a tvorba webových mapových portálov a pod.).

 

Geodézia a kataster nehnuteľností

Absolventi získajú vedomosti a schopnosti uplatniť sa v štátnej i súkromnej geodetickej a kartografickej sfére, a to jednak v priemyselných oblastiach ako: stavebníctvo, baníctvo, strojárstvo a pod., ako aj v nepriemyselných oblastiach: meračské a mapovacie práce pre potreby poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, lesníctva, dopravy, pozemkových úprav a v celej oblasti pôsobnosti katastrálnych úradov.

 

II. stupeň

Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

Absolvent štúdia na druhom stupni nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, najmä pri budovaní geodetických sietí, pri projektovaní a realizácii stavieb, tvorbe informačných systémov o území a katastri, v inžinierskych činnostiach pozemkových úprav, tvorbe máp a mapových diel. Absolvent môže pracovať v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni, ako aj v podnikateľskom sektore. Podľa súčasnej legislatívy môže na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii získať oprávnenie autorizačne overovať výsledky vybraných činností v oblasti geodézie a kartografie.

 

 

Všetky podrobnosti, podmienky a termíny si môžete pozrieť v sekcii Štúdium na web stránke fakulty alebo kliknutím na nasledujúci odkaz: http://fberg.tuke.sk/index.php/sk/prijimacky/

Tešíme sa na Vás v septembri a prajeme prázdniny plné úžasných zážitkov.

 

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., MBA
riaditeľ ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook