Národný štipendijný program - výzva na predkladanie žiadostí

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Národný štipendijný program - výzva na predkladanie žiadostí

EURAXESS - RESEARCHES IN MOTION

 

Národný štipendijný program

 

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2015/2016.

 

Aké sú termíny?

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2015 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2015/2016. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

 

Pre koho sú štipendiá určené?

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu:  http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

 

Cestovný grant

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

 

Možnosť aj pre zahraničných študentov prísť študovať na TUKE

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu :

 • Kontaktnou osobou pre uchádzačov o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, kontaktujte: Martina Pavlíková (martina.pavlikova@saia.sk)
 • Kontaktnou osobou pre uchádzačov o štipendium zo zahraničia: Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk)

 

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30.apríla 2016, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2016/2017.

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook