Odborná prednáška zahraničného lektora z Výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Praha – Zdiby

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Odborná prednáška zahraničného lektora z Výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Praha – Zdiby

Odborná prednáška zahraničného lektora z Výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Praha – Zdiby

 

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov zorganizoval v rámci Špeciálneho seminára, určeného pre študentov končiaceho ročníka inžinierskeho štúdia v št. programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, sériu odborných prednášok zahraničného lektora z VUGTK - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Praha Zdiby - Ing. Milan Talich, PhD.

 

Téma prednášok:

 • Digitalizace, zpřístupňování a využívání starých kartografických děl (map, plánů, atlasů a glóbů).
 • Využití radarové interferometrie a pozemního InSAR pro určování deformacé rizikových objektů a lokalit.
 • Využití teorie mechaniky kontinua pro určování a hodnocení deformací rizikových lokalit z geodetických měření.

 

Termín: 9. 2. 2017

 

Ing. Milan Talich, PhD. - vedecky pôsobí v oblastiach: geotechnologie, geoinformatika, znalostní a informační systémy, webové mapové služby a aplikace, geodetické sítě, geodynamika, analýzy deformací rizikových lokalit.

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook