Odborné prednášky pracovníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Odborné prednášky pracovníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Odborné prednášky pracovníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov zorganizoval v rámci Špeciálneho seminára,

určeného pre študentov končiaceho ročníka inžinierskeho štúdia v št. programe Inžinierska geodézia a kataster

nehnuteľností, sériu odborných prednášok pracovníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

 

Témy prednášok:

 • Skvalitňovanie súboru popisných informácií katastra nehnuteľností
 • - Ing. Alena Tomková, ÚGKK SR- katastrálny odbor
 • Geometrický plán ako technický podklad k spisovaniu právnych listín
 • - Ing. Ingrid ŠUPPOVÁ, ÚGKK SR – katastrálny odbor
 • Automatizovaná tvorba a kontrolu operátu geometrického plánu
 • - Ing. Dušan HANUS, ÚGKK SR – katastrálny odbor
 • Tvorba nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy
 • - Ing. Michal LEITMAN , ÚGKK SR – katastrálny odbor
 • Geodetické základy, GNSS ( globálne navigačné satelitné systémy ) a ich využitie pre merania -
 • Ing. Miroslav MALIŠ, ÚGKK SR- odbor geodézie a medzinárodných vzťahov
 • Vecné bremená a obmedzenia vlastníckeho práva v katastrálnom operáte
 • - Mgr. Róbert JAKUBÁČ, ÚGKK SR – legislatívno právny odbor
 • Aká kvalifikácia pre geodeta – „ katastrálnika“? - Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. ,
 • Minulosť, súčasnosť a budúcnosť obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
 • - Ing. Martin Králik, ÚGKK SR – katastrálny odbor


Termín: 7. 2. 2017

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook