Odborné prednášky z oblasti gravimetrie a satelitnej radarovej interferometrie

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Odborné prednášky z oblasti gravimetrie a satelitnej radarovej interferometrie

Odborné prednášky z oblasti gravimetrie (SAV) a satelitnej  radarovej interferometrie (STU, SvF)

 

V rámci prednášok v blokovej výučbe pre študentov II. ročníka Ing. stupňa štúdia v odbore Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností a II. ročníka Ing. stupňa štúdia v odbore Geologické inžinierstvo si Vás dovoľujeme pozvať na odborné prednášky

 

Ing. Juraja Papča, PhD.,

odborného asistenta Slovenskej technickej univerzity, Stavebnej fakulty, Katedry geodetických základov na témy:

1. Teoretické aspekty družicovej radarovej interferometrie

2. Praktické aplikácie radarovej interferometrie v geodézii, geofyzike a geológii

 

a Mgr. Pavla Zahorca, PhD.

vedeckého pracovníka Ústavu vied o Zemi, Geofyzikálneho odboru Slovenskej akadémie vied na témy:

Gravimetria a jej aplikácie v geodézii, geofyzike a geológii.

 

Hlavné body prednášky:

1. Spresňovanie nadmorských výšok na základe aktuálnej gravimetrickej databázy Slovenska

2. Extrémne vlastnosti vertikálneho gradientu tiažového zrýchlenia a ich využitie v praxi (referenčné geodetické siete, sopečná gravimetria)

3. Využitie súčasných geopotenciálnych modelov Zeme pre geologické a geodetické účely

4. Povrchové a podzemné gravimetrické merania a ich využitie v aplikovanej geofyzike

 

Všetci študenti a záujemcovia o prednášky sú pozvaní dňa 6.2.2018 do učebne P-1 Ústavu geodézie, kartografie a GIS na prednášky v čase od 8.15-15.00.

 

Vedenie ÚGKaGIS

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook