Plán prednášok blokovej výučby pre 2. ročník Ing. stupňa štúdia

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Plán prednášok blokovej výučby pre 2. ročník Ing. stupňa štúdia

Pondelok 3.2.2020 o 8.15 - 12,00 v prednáškovej miestnosti P-1


doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph. D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Témy prednášok:


1) Využití DPZ v monitoringu stavu a změn životního prostředí na příkladu Česka (výzkumná

a projektová činnost na Univerzitě Karlově)


2) Aplikační poteciál DPZ v rámci evropského projektu Copernicus: aplikace technologií a dat DPZ

se zaměřením na družice Sentinel

Utorok 4.2.2020 o 8.15 - 13.00 v prednáškovej miestnosti P-1


Firma Geodeticca, s.r.o.
Ing. Jaroslav Spáč:

Vytyčovacie práce a kontrolné merania pri výstavbe tunela
Ing. Juraj Malega:

S nami ste v obraze ( implementácia geodát do geografických informčných systémov a ich následné využitie)
Ing. Ján Huba:

Metodika pre výkon geodetických a kartografických činností pri výstavbe rýchlostných ciest a diaľnic
Ing. Peter Juraško:

A.M.O.N. – on-line monitoring geometrických a fyzikálnych parametrov stavebných a prírodných objektov

Ing. Rudolf Boczek Inžinierska geodézia – teória a prax

Streda 5.2.2020 o 8.15 - 16.00 v prednáškovej miestnosti P-1


Ing. Michal Leitman, ÚGKK SR- katastrálny odbor
Katastrálne mapy a tvorba nečíselnej vektorovej katastrálne mapy
Ing. Ingrid Šuppová, ÚGKK SR- katastrálny odbor
Geometrický plán ako technický podklad k spisovaniu právnych listín
Ing. Dušan Hanus, ÚGKK SR- katastrálny odbor
Automatizovaná tvorba a kontrola operátu geometrického plánu
Ing. Martin Králik, ÚGKK SR- katastrálny odbor
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním


13:00 - 16:00
Ing. Alena Tomková, ÚGKK SR- katastrálny odbor
Skvalitňovanie súboru popisných informácií katastra nehnuteľností
Ing. Miroslav Mališ, ÚGKK SR- odbor geodézie a medzinárodných vzťahov
Geodetické základy- GNSS a ich využitie pre merania.
Mgr. Róbert Jakubáč, ÚGKK SR – legislatívno právny odbor
Novela katastrálneho zákona, vecné bremená a obmedzenia vlastníckeho práva v KO KN.

 

Štvrtok 6.2.2020  o 8.15 - 13.00 v prednáškovej miestnosti P-1


Poručík Ing. Ľubomír Leicher - absolvent ÚGKaGIS FBERG TUKE
"Ako sa dostať do armády a aký to má priebeh"

"Pôsobenie ako dôstojník na vojenskom útvare v Prešove"

"Pôsobenie ako dôstojník na Topografickom ústave v Banskej Bystrici"

 

Piatok 7.2.2020 o 8.15 - 13.00 v prednáškovej miestnosti P-1


1. časť (Ing. J. Papčo, PhD.): Gravimetria v geodézii - Gravimetrické referenčné systémy
teoretické aspekty- Relatívne a absolútne gravimetrické meranie a spracovanie -

Gravimetrické referenčné systémy vo svete a na Slovensku

Budovanie gravimetrických referenčných sietí a kalibračných základníc na území Slovenska

Gravimetrická základnica Gánovce – Lomnický štít

Využitie gravimetrie pri určovaní nadmorských výšok

Geodetické aspekty tvorby spojenej mapy ÚBA AlpArray


2. časť (Mgr. P. Zahorec): Aplikovaná gravimetria – príklady zo Slovenska a Európy
a) Mapa úplných Bouguerových anomálií Slovenska

- význam tiažových anomálií v geofyzike a geológii

- príklady interpretácie ÚBA v rôznych škálach

- mapa ÚBA Slovenska v kontexte okolitých krajín Alpského regiónu


b) Sopečná gravimetria - povrchové deformácie aktívnych vulkánov

– využitie geodézie a geofyziky

- zmeny tiažového zrýchlenia vyvolané deformáciami

– monitorovacie siete - predikcia a meranie vertikálnych gradientov tiažového zrýchlenia na sopkách

- príklady z aktívnych sopiek Európy – Teide, Etna, Vezuv

 

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook