Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, F BERG, TU Košice

Institut geodézie a důlního měřictví, HGF, VŠB-TU Ostrava

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Slovenská banícka spoločnosť

Vás pozývajú na

IX. Medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016

 

21. - 23. september 2016

Wellness Hotel  REPISKÁ***, Demänovská dolina, Nízke Tatry

Slovensko

 

Program konferencie si môžete stiahnuť tu


Sponzori konferencie:

Partneri konferencie:

 

 


CIRKULÁR download

PRIHLÁŠKA download

VZOR ABSTRAKTU download

VZOR PRÍSPEVKU download

Vybrané príspevky, prezentované na konferencii, budú uverejnené v časopise Acta Montanistica Slovaca.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Termín konania konferencie: 21. - 23. september 2016

Miesto konania konferencie: Wellness Hotel Repiská***, Demänovská dolina, Nízke Tatry, Slovakia

Vedeckí a odborní garanti:

prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.               – SvF, STU Bratislava

prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.            – F BERG, TU Košice

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.      – Prir. F., UPJŠ Košice

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.               – F BERG, TU Košice

doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.            – HGF, VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Petr Rapant, CSc.                 – HGF, VŠB-TU Ostrava

Organizačný výbor:

Predsedníčka:

Ing. Soňa Molčíková, PhD.

Členovia:

Ing. Viera Hurčíková, PhD., Ing. Jana Palková, PhD., Ing. Vladislava Zelizňáková, PhD.


Adresa organizačného výboru:

Ing. Soňa Molčíková, PhD.

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Park Komenského 19,  042 00 Košice, Slovensko

Tel.:  +421-55-602 2960  (predsedníčka organizačného výboru)

+421-55-602 2960, +421-55-602 3101  (organizačný výbor)

E-mail: ugkagis.fberg@tuke.sk

 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický


Prezentácia článkov: prednáška alebo poster

Rámcový predbežný program konferencie:

21. 09. 2016: príchod účastníkov konferencie, registrácia, ubytovanie, večera

22. 09. 2016: raňajky, rokovanie konferencie s občerstvením, obed, rokovanie konferencie s občerstvením,  spoločenský večer

23. 09. 2016: raňajky, rokovanie konferencie s občerstvením, obed, odchod účastníkov konferencie

Informácie o konferencii nájdete tiež na http://web.tuke.sk/ugkagis/sk/


Organizačné pokyny

Dôležité termíny a účastnícky poplatok:

Záväzné prihlášky                                                                                                              do     15.07.2016

Abstrakty článkov                                                                                                               do     15.06.2016

Články                                                                                                                                 do    31.07.2016

Zvýhodnený účastnícky poplatok                                                                      120,- € do     15.07.2016

Účastnícky poplatok                                                                                            150,- € po     15.07.2016

Účastnícky poplatok pre doprevádzajúce osoby                                             80,- € do     15.07.2016

Poplatok za príspevok v zborníku na CD bez účasti na konferencii             50,- € do     15.07.2016

Účastnícky poplatok zahŕňa: CD recenzovaný zborník, organizačné poplatky, občerstvenie počas rokovania, stravovanie formou švédskych stolov, spoločenský večer, bazén

Cenník prihlásených propagačných materiálov

· v CD zborníku (1 strana A4)                                                                        50,- €

· v zborníku abstraktov                                                                                   50,- €

· reklamný poster/1 ks (cca 1 m2)                                                               50,- €

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v Wellness Hotel Repiská*** (Demänovská dolina, Slovensko)

http://www.repiska.sk/sk/

Izba Cena (osoba/noc)

Dvojlôžková 24,- €

Jednolôžková 39,- €

Dvojlôžková s jednou prístelkou  19,- €

Miestna daň 1,- €

Ubytovanie si hradí každý účastník na mieste sám a nebude súčasťou daňového dokladu.

Platba za ubytovanie je možná platobnou kartou alebo v hotovosti.

GPS: 48°59'25.9"N 19°34'34.5"E

Prihláška, abstrakty a články

Záväznú prihlášku pošlite najneskôr do 15.07.2016 e-mailom, poštou alebo faxom na adresu organizačného výboru.

Abstrakty článkov, prihlásené v záväznej prihláške, zašlite v elektronickej forme e-mailom najneskôr do 15.06.2016. Plné rozsahy článkov akceptovaných abstraktov zašlite najneskôr do 31.07.2016.

Tri najlepšie príspevky, prezentované na konferencii, budú uverejnené v časopise Acta Montanistica Slovaca (príspevky musia tematicky zapadať do profilu časopisu Acta Montanistica Slovaca a prejdu riadnym recenzným konaním).

Pri prezentácii bude k dispozícii dataprojektor, PC+powerpoint a posterový panel cca 1m2.

Prijaté články v plnom rozsahu budú vydané v recenzovanom CD zborníku konferencie.

Účastnícky poplatok a poplatky za reklamné/propagačné materiály je možné uhradiť:

· Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Košice

Adresa: Štúrova 27, 040 61 Košice

IBAN: SK58 0900 0000 0000 8212 4882

SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol:  2016GKGIS

Pre identifikáciu vašej platby prosím uveďte variabilný symbol


TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

1. Geodézia a banské meračstvo

· Legislatíva, organizácia a výchova v odbore geodézia a kartografia a v banskom meračstve

· Trendy vývoja meracej techniky

· Geodynamika, inžinierska geodézia, geodetické siete, deformačné merania, spracovania a ďalšie aplikácie v geodézii, banskom a podzemnom meračstve

· Družicová, kozmická a astronomická geodézia

· Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme

2. Kartografia a Geografické informačné systémy (GIS)

· Kartografické aspekty geodézie a banského meračstva

· Digitálna kartografia

· Súčasné trendy v GIS

· Modely dát a štruktúr

· 3D vizualizácia priestorových dát

· Plánovanie a projektovanie GIS technológií

3. Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

· Legislatíva, organizácia, aktuálne problémy a trendy v katastri nehnuteľností, v pozemkových úpravách a pozemkovom práve

· Katastrálny základ a katastrálne systémy

· 3D kataster - perspektívy využitia

· Aplikácie katastrálnych dát

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook