Program blokovej výučby pre 2. roč. Ing. stupňa štúdia IGaKN

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Program blokovej výučby pre 2. roč. Ing. stupňa štúdia IGaKN

Bloková výučba

pre študentov  2. roč. IGaKN, ktorá sa bude konať v dňoch od 04.02. 2019 do 08.02.2019 na ÚGKaGIS v posluchárni P-1 s nasledujúcim programom:

Pondelok 04.02.2019:

Mgr. Miloslav Ďurica, v čase od 8.00 hod.

Téma prednášky:

 1. Diaľkový prieskum Zeme v komerčnej sfére

 

Ing. Miloš Jacko, PhD., v čase od 10.00 hod.

Téma prednášky:

1.Príčiny, priebeh a dopady súdnych sporov v oblasti katastra nehnuteľností

 

Utorok 05.02.2019

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D., a doc. Ing. Rudolf  Urban, Ph.D., v čase od 8.00 hod.

Téma prednášky:

1) Chyby geodetických meraní

2) Experimentálne určenie presnosti meračských metód a pomôcok

3) Špeciálne geodetické práce

 

 

Streda 06.02.2019

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v čase od 8.00 hod.

8.00 – 12.00

Ing. Michal LEITMAN , ÚGKK SR – katastrálny odbor

Katastrálne mapy a tvorba nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy.

Ing. Ingrid ŠUPPOVÁ, ÚGKK SR – katastrálny odbor

Geometrický plán ako technický podklad k spisovaniu právnych listín. 

Ing. Dušan HANUS  , ÚGKK SR – katastrálny odbor

Automatizovaná tvorba a kontrola operátu geometrického plánu.

Ing. Martin Králik, ÚGKK SR – katastrálny odbor

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

13.00 – 16.30

Ing. Alena Tomková, ÚGKK SR- katastrálny odbor

Skvalitňovanie súboru popisných informácií katastra nehnuteľností.

Ing. Miroslav MALIŠ, ÚGKK SR-  odbor geodézie a medzinárodných vzťahov

Geodetické základy, GNSS ( globálne navigačné satelitné systémy ) a ich využitie pre merania

Mgr. Róbert JAKUBÁČ, ÚGKK SR – legislatívno právny odbor

Novela katastrálneho zákona, vecné bremená a obmedzenia vlastníckeho práva v katastrálnom operáte

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. ,

Aká kvalifikácia pre geodeta – „ katastrálnika“?

 

Štvrtok 07.02.2019

Ing.  Juraj Papčo, PhD., v čase od 8.00 hod.

Téma prednášky:

 1. Teoretické aspekty družicovej radarovej interferometrie
 2. Praktické aplikácie radarovej interferometrie v geodézii, geofyzike a geológii

 

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., v čase od 10.00 hod.

Téma prednášky:

 1. Vybrané aplikácie blízkej fotogrametrie

Mgr. Pavol  Zahorec, PhD. v čase od 12.30 hod.

Téma prednášky:

1. Spresňovanie nadmorských výšok na základe aktuálnej gravimetrickej databázy Slovenska

2. Extrémne vlastnosti vertikálneho gradientu tiažového zrýchlenia a ich využitie v praxi (referenčné geodetické  siete, sopečná gravimetria)

3. Využitie súčasných geopotenciálnych modelov Zeme pre geologické a geodetické účely

4. Povrchové a podzemné gravimetrické merania a ich využitie v aplikovanej geofyzike

 

Piatok 08.02.2019

Ing. Vladimír  Lukačín, v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Téma prednášky:

1. Legislatíva pri geodetických prácach súvisiacich s banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom.

2. Banský merač - podmienky a požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti.

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook