Projekty

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Projekty

Aktuálne riešené národné projekty

VEGA 1/0754/18 - Hodnotenie geometrických a topologických vlastnosti objektov sídelnej zástavby pre podporu budovania inteligentných miest

VEGA 1/0844/18 - Experimentálny výskum limitujúcich faktorov aplikácie bezkontaktných meracích systémov pri dokumentovaní špecifických povrchov pre účely tvorby ich digitálnych modelov

KEGA č. 004TUKE - 4/2019 - Vedecké a edukačné centrum pre diaľkový prieskum Zeme so zameraním na využívanie e-learningových prístupov vo vzdelávaní

 

Aktuálne riešené medzinárodné projekty

INTERREG SKHU/1901/4.1/187 - Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment

 

Ukončené projekty

Agentúra APVV

2013-2017

APVV-0339-12 Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní

APVV-14-0797 Vývoj inteligentného busines inteligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trchových podmienkach cestvovného ruchu

 

Agentúra VEGA

2011-2013

1/0369/13 Multikriteriálny prístup pre posúdenie vhodnosti lokalít využívania vybraných druhov OZE

1/0887/11 Geodetické metódy pre zber priestorových údajov a modelovanie objemov geologických zásob za účelom monitorovania stavu a úbytku zásob s cieľom efektívne využívať nerastné suroviny SR

2010-2011

1/0369/13 Multi-criteria approach for assessing the suitability of selected sites the use of renewable energy

1/0693/10 Geodetický monitoring a analýza prejavov banskej činnosti v lokalite Bankov-Košice s aktívnym využitím nástrojov GIS systémov za účelom efektívnejšieho hodnotenia stavu životného prostredia z hľadiska pespektívy ďalšieho využitia územia pre urbanistickú výstavbu

1/0786/10 Výskum dynamiky ľadovej výplne jaskynných priestorov bezkontaktnými metódami z hľadiska ich bezpečného a trvalo udržateľného využívania ako súčasti prírodného dedičstva Slovenskej republiky

2008-2010

1/0162/08 Vývoj metód na báza GIS umožňujúcich 3D modelovanie ložísk nerastných surovín za účelom efektívnejšieho využívania surovinového potenciálu SR

1/0179/08 Priestorová vizualizácia keltsko-dáckeho a včasnostredovekého hradiska Zemplín využitím moderných informačných technológií

1/0181/08 Dokumentácia a modelovanie artefaktov zvonolejárstva metódou laserového skenovania a digitálnej fotogrametrie

2007-2009

1/4167/07 Analyticko-grafické modelovanie a testovanie deformácií sypanej hrádze na vodnej nádrži Pod Bukovcom z geodetických terestrických a družicových navigačných meraní s výstupom do aplikácií GIS pre ochranu životného prostredia

1/4188/07 Možnosti využitia jednofrekvenčných družicových prijímačov na monitorovanie deformačných prejavov dynamicky zaťažovaných vodných diel

2006-2008

1/3060/06 Zhodnotenie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v Košickej kotline nástrojmi GIS

1/3351/06 Implementácia geografických informačných systémov do monitoringu a analýzy prejavov banskej činnosti v lokalite Solivar a následné modelovanie a hodnotenie kinematickej aktivity horninového masívu nástrojmi GIS z hľadiska perspektívy ďalšieho využitia na územiach

1/3355/06 Nové trendy monitorovania kinematiky svahových porúch sídliska Dargovských hrdinov s ohľadom na bezpečnosť obyvateľstva

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook