Rozlúčka s Doc. Ing. Ľudovítom Kovaničom, CSc.

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Rozlúčka s Doc. Ing. Ľudovítom Kovaničom, CSc.

 

Doc. Ing. Ľudovít Kovanič, CSc., narodil  sa 14. marca 1953   v Marianke pri Bratislave.

V rokoch 1959-1968 bol žiakom základnej školy. Strednú priemyselnú školu stavebnú a zememeračskú v Košiciach ukončil v roku 1973 v odbore Stavby vodné a melioračné. Banícku fakultu VŠT v Košiciach úspešne ukončil v roku 1978 v odbore: Dobývanie ložísk, špecializácia: Banské meračstvo. Súčasne v tomto roku nastúpil do zamestnania ako asistent, neskôr vedecký pracovník v Baníckom ústave Slovenskej akadémie vied v Košiciach, kde pracoval do roku 1991. Počas pracovných povinností v roku 1988 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu.

V roku 1991 nastúpil na Katedru meračstva a geofyziky Baníckej fakulty VŠT Košice,, dnešnom Ústave geodézie, kartografie a GIS Fakulty BERG TU v Košiciach, ako odborný asistent do roku 1998 a od tohto roku, keď bol vymenovaný za docenta v odbore Banské meračstvo a geodézia, pracoval nepretržite až do jeho posledných hodín života.

Svoju prácu vykonával vždy s ochotou pomôcť, poradiť, či už kolegom, alebo študentom pri bakalárskych a diplomových prácach. Bol obľúbený u študentov, ktorým sa odborne venoval a viedol ich k pracovitosti, disciplíne a čestnosti. Veľakrát chodieval na terénne cvičenia so študentmi na merania či na povrchu, alebo v bani.

Aj napriek ťažkej chorobe, ktorá ho sprevádzala v jeho posledných mesiacoch, naďalej bol plný elánu, mal veľa osobných i pracovných plánov.

Žiaľ, v živote prichádzajú aj kruté a nečakané chvíle ako je táto, keď nás navždy opustil.

Posledné zbohom!

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook