Študentská vedecká konferencia 2017

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Študentská vedecká konferencia 2017

Vážený kolegovia a študenti,

dovoľujem si Vás informovať o usporiadaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2017 (ŠVK 2017) na FBERG v akademickom roku 2016/2017.

Fakultné kolo ŠVK 2017 na FBERG v Sekcii riadenia a informačných technológií (ÚRaIVP, ÚGKaGIS) sa uskutoční 27.04.2017 (štvrtok). O účasť na ŠVK sa môžu uchádzať študenti zapísaní na FBERG v I. a II. stupni VŠ po konzultácií s školiteľom práce najmä u končiacich študentov.

Dokumenty na stiahnutie:

Prihlaska SVK_2017

Šablona prace

 

Študenti po dohode so svojim školiteľom seminárnej, bakalárskej resp. diplomovej práce nahlásia prihláškou (Šablóna bude na ústavnej stránke) svoju účasť p. doc. Labantovi zaslaním na e-mail slavomir.labant@gmail.com do 14.04.2017 (piatok). Práce v tlačenej forme s náležitosťami záverečnej práce (Šablóna bude na ústavnej stránke) je potrebné odovzdať p. doc. Labantovi alebo na sekretariát ÚGKaGIS do 21.4.2017 (piatok).

Študentská práca sa predkladá v tlačenej forme v rozsahu max 15 strán formátu A4 a prezentuje sa jej autorom osobne v rozsahu max 10 min + 5 min na diskusiu. Pripravené prezentácie v PowerPointe sa nahrajú do pc počas kontroly prítomnosti prihlásených účastníkov pred začiatkom ŠVK 2017.

Komisia bude hodnotiť:

- prezentáciu v PowerPointe,

- písomnú formu práce,

- prednes práce,

- originalitu práce,

- schopnosť študenta obhájiť výsledky práce.

Ceny pre víťazné práce:

1. miesto - 150 EUR,

2. miesto - 100 EUR,

3. miesto -   50 EUR.

ZSVTS oceňuje najlepšiu študentskú prácu fakultného kola ŠVK 2017 (zo všetkých sekcií) finančným darom v hodnote 250 €, ktorý bude aj ambasádorom ZSVTS a búde sprostredkovávať informácie o svojich vedeckých aktivitách ako aj o aktivitách ZSVTS.

Prví dvaja z každej sekcie postúpia do medzinárodného kola ŠVK, ktoré sa bude konať na HGF VŠB TU v Ostrave dňa 04.05.2017 (štvrtok) za účasti zástupcov z FBERG TU v Košiciach.

 

S pozdravom doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.

hl. koordinátor ŠVK

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook