Študentská vedecká konferencia 2018

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Študentská vedecká konferencia 2018

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať o usporiadaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2018 (ŠVK 2018) na FBERG v akademickom roku 2017/2018.

Fakultné kolo ŠVK 2018 na FBERG v Sekcii geovied (ÚGV, ÚGKaGIS) sa uskutoční 02.05.2018 (streda). O účasť na ŠVK sa môžu uchádzať študenti zapísaní na FBERG v I. a II. stupni VŠ po konzultácií s školiteľom práce najmä u končiacich študentov.
Študenti po dohode so svojim školiteľom seminárnej, bakalárskej resp. diplomovej práce nahlásia prihláškou (Šablóna v prílohe) svoju účasť p. doc. Labantovi zaslaním na e-mail slavomir.labant@gmail.com do 20.04.2018 (piatok). Práce v tlačenej forme s náležitosťami záverečnej práce (Šablóna v prílohe) je potrebné odovzdať p. doc. Labantovi alebo na sekretariát ÚGKaGIS do 27.04.2018 (piatok).
Študentská práca sa predkladá v tlačenej forme v rozsahu max 15 strán formátu A4 a prezentuje sa jej autorom osobne v rozsahu max 10 min + 5 min na diskusiu. Pripravené prezentácie v PowerPointe sa nahrajú do pc počas kontroly prítomnosti prihlásených účastníkov pred začiatkom ŠVK 2018.

Komisia bude hodnotiť:
- prezentáciu v PowerPointe,
- písomnú formu práce,
- prednes práce,
- originalitu práce,
- schopnosť študenta obhájiť výsledky práce.

Ceny pre víťazné práce:
1. miesto - 150 EUR,
2. miesto - 100 EUR,
3. miesto -   50 EUR.

Prví traja zo sekcie postúpia do medzinárodného kola ŠVK 2018, ktoré sa bude konať na FBERG TU v Košiciach dňa 09.05.2018 za účasti zástupcov z HGF VŠB TU Ostrava.

Prihláška na ŠVK
Šablóna práce

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook