Študentská vedecká konferencia 2019 – ŠVK 2019

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Študentská vedecká konferencia 2019 – ŠVK 2019

Vážené študentky, vážení študenti, vážené kolegyne a vážení kolegovia ÚGKaGIS,

dovoľujeme si Vás informovať o usporiadaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2019 (ŠVK 2019) na FBERG v akademickom roku 2018/2019. Sekcie sú prispôsobené ku schválenému projektu „Student Scientific Professional Activities“, ktorý je v realizácii na HGF VŠB TU v Ostrave s medzinárodnou účasťou na najbližšie 4 roky, kde je podmienkou rokovací jazyk anglický a miesto konania Ostrava.

Fakultné kolo ŠVK 2019 na FBERG v Sekcia S1 Vedy o Zemi (ÚGKaGIS, ÚGV + ŠP Geoturizmus) sa uskutoční 29.04.2019 (pondelok).

O účasť na ŠVK sa môžu uchádzať študenti ÚGKaGIS zapísaní na FBERG v I. a II. stupni VŠ po konzultácií s školiteľom práce najmä u končiacich študentov. Študenti po dohode so svojim vedúcim seminárnej, bakalárskej resp. diplomovej práce nahlásia prihláškou v anglickom jazyku (EN šablóna v prílohe) svoju účasť p. doc. Labantovi zaslaním na e-mail slavomir.labant@tuke.sk do 17.04.2019 (streda).

Práce v anglickom jazyku v tlačenej forme s náležitosťami záverečnej práce (EN šablóna v prílohe) je potrebné odovzdať p. Labantovi alebo na sekretariát príslušného ústavu do 24.04.2019 (streda). Študentská práca sa predkladá v tlačenej forme v anglickom jazyku v rozsahu max. 15 strán formátu A4 a prezentuje sa jej autorom osobne v rozsahu max 10 min + 5 min na diskusiu.

Pripravené prezentácie v PowerPointe v anglickom jazyku sa nahrajú do PC počas kontroly prítomnosti prihlásených účastníkov pred začiatkom ŠVK v jednotlivých sekciách podľa pripraveného harmonogramu.

Obhajoba práce vo fakultnom kole ŠVK 2019 je možná v slovenskom jazyku a/alebo anglickom jazyku.

Komisie budú hodnotiť:
- písomnú formu práce v EN,
- prezentáciu v PowerPointe v EN,
- prednes práce v SK,
- originalitu práce,
- schopnosť študenta obhájiť výsledky práce.

Ceny pre víťazné práce:
1. miesto - 150 EUR,
2. miesto - 100 EUR,
3. miesto -   50 EUR.

Z každej sekcie postupujú študenti podľa stanoveného kľúča do medzinárodného kola ŠVK 2019, ktoré sa bude konať na HGF VŠB TU v Ostrave dňa 02.05.2019 (štvrtok) za účasti zástupcov z FBERG TU v Košiciach.

Prihláška na ŠVK 2019 v EN s GDPR
Šablóna práce na ŠVK 2019 v EN

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook