Štúdium

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Štúdium

Ústav je garantujúcim pracoviskom študijných programov Geodézia a kataster nehnuteľností a Geodézia a geografické informačné systémy v I. stupni vysokoškolského štúdia a študijného programu II. stupňa Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, akreditovaných v študijnom odbore 5.1.3 Geodézia a kartografia. Štúdiom študijného programu III. stupňa vysokoškolského štúdia Banské meračstvo a geodézia, akreditovanom v rovnomennom študijnom odbore 5.2.33 Banské meračstvo a geodézia si absolventi osvoja základy vedeckých metód, výskumu a vývoja v oblastiach nielen banského meračstva, ale aj globálnej geodézie, inžinierskej geodézie, fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme, katastra nehnuteľností, pozemkových úprav, geoinformatiky, kartografie a geografie.

 

I. stupeň

Geodézia a geografické informačné systémy

Študenti študijného programu Geodézia a geografické informačné systémy získajú teoretické základy predovšetkým z exaktných vied. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikačným charakterom, medzi ktoré patria predmety geoinformatika, geografické informačné systémy, inžinierska geodézia, fotogrametria, kartografické normy a techniky, algoritmizácia a programovanie, programovanie a tvorba webových mapových serverov, počítačová grafika a CAD systémy.

Absolventi štúdia v študijnom programe Geodézia a geografické informačné systémy so svojim odborným profilom nájdu možnosti širokého uplatnenia v štátnej i súkromnej sfére geoinformačných systémov, najmä vo firmách, organizáciách a inštitúciách so zameraním na GIS (obvodné, mestské, krajské úrady či úrady spadajúce priamo pod vládu SR). Bakalári v študijnom programe Geodézia a geografické informačné systémy majú možnosť uplatniť sa tiež v nových priemyselných odvetviach (informatika a tvorba webových mapových portálov, plynárenstvo, telekomunikácie, energetika a pod.).

Geodézia a kataster nehnuteľností

Absolventi bakalárskeho študijného programu Geodézia a kataster nehnuteľností získajú vedomosti a schopnosti vykonávať všetky druhy geodetických prác v lokálnych rozmeroch na povrchu aj v podzemí a primerane aj regionálnom, resp. globálnom priestore. So svojim odborným profilom nájdu možnosti mnohostranného uplatnenia v štátnej i súkromnej geodetickej a kartografickej sfére, a to jednak v priemyselnej oblasti: stavebníctvo (pri projektovaní a realizácii stavieb), baníctvo (ako banskí merači), strojárstvo, hutnícke, energetické, geologicko-prieskumné organizácie a pod., ako aj v nepriemyselnej oblasti: meračské a mapovacie práce pre potreby poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, lesníctva, v organizáciách dopravy, pre municipálne, resp. vôbec komunálne potreby, v pozemkových úpravách, v celej oblasti katastrálnych potrieb a úloh najmä pre potreby katastrálnych úradov, pozemkových úradov a pod. Uplatnenie absolventa je tiež v teoretickej oblasti pri poznávaní Zeme a jej fyzikálnych prejavov. 

 

II. stupeň

Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

Teoretický základ absolventa je založený na študovaní exaktných a prírodných vied – matematiky a fyziky. Na formovaní odborného profilu absolventa sa podieľajú disciplíny odborného teoretického charakteru – globálna geodézia, kozmická geodézia, matematická kartografia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikačným charakterom, medzi ktoré patria predmety inžinierska geodézia, fotogrametria, geografické informačné systémy, pozemkové úpravy a metrológia v geodézii. K humanizácii štúdia prispievajú disciplíny – geoekológia, personálny a komunikačný manažment, pozemkové právo a základy súdneho znalectva, ktoré sú v osnove študijného odboru zastúpené v rozsahu cca 15%.

Absolvent štúdia na druhom stupni je v plnej miere pripravený na štúdium 3. stupňa (doktorandské štúdium) v odbore Geodézia a geodetická kartografia a príbuznom, resp. vzdialenejších študijných odboroch. Nachádza však uplatnenie aj vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, najmä v teoretickej oblasti pri poznávaní Zeme a jej fyzikálnych prejavoch, budovaní geodetických sietí pri projektovaní a realizácii stavieb, tvorbe krajinného prostredia, informačných systémov o území a katastri, v inžinierskych činnostiach pozemkových úprav, tvorbe máp, mapových diel a priestorových systémov. Môže pracovať v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni, ako aj v podnikateľskom sektore. Podľa súčasnej legislatívy (na základe Živnostenského zákona) sa môže stať bezodkladne po absolvovaní štúdia aktívnym účastníkom podnikateľskej sféry SR. Na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii môže ako jediný získať oprávnenie autorizačne overovať výsledky vybraných činností v oblasti geodézie a kartografie a členstvo v Komore geodetov a kartografov.

 

III. stupeň

Banské meračstvo a geodézia

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v banskom meračstve a geodézii s orientáciou na: výskum a vývoj terestrických, leteckých a družicových meračských technológií a prístrojov, vývoj špeciálnych meračských metód v baníctve a stavebníctve so zreteľom na podzemné staviteľstvo, tvorbu kartografických diel, aplikáciu výsledkov výskumu v banskom meračstve a geodézii, riešenie meračských postupov v geotechnike, evidencii nehnuteľností a pod..

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook