Ústav

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Ústav

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS) je vedecko–pedagogické pracovisko zabezpečujúce výchovu absolventov spôsobilých pre plnenie úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, ako aj absolventov spôsobilých plniť náročné požiadavky priemyselnej praxe vrátane ťažobného priemyslu. Výskum na ústave sa orientuje predovšetkým na oblasť geodézie, inžinierskej geodézie, katastra nehnuteľností, fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky.

 

História Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov pri Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (Fakulta BERG) Technickej univerzity v Košiciach (TU Košice) je spojený so vznikom Katedry baníctva Vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1951, ktorá združovala pracovníkov disciplín dobývania, vetrania a banského meračstva. Konštituovaná Katedra banského meračstva spolu s ostatnými banskými katedrami bola o rok neskôr úradne premiestnená na Banícku fakultu novovzniknutej Vysokej školy technickej v Košiciach. V roku 1977 bola preradená k novozriadenej Stavebnej fakulte tejto vysokej školy. V tomto období katedra niesla názov Katedra banského meračstva a geofyziky. V septembri 1986 bola katedra prinavrátená späť na Banícku fakultu, kde sa úspešne podieľala na výchove banských meračov a geodetov. V roku 1989 sa rozšírila pôsobnosť katedry aj o problematiku katastra nehnuteľností, pozemkových úprav a matematickej kartografie, čo sa prejavilo zmenou názvu katedry na Katedru geodézie a geofyziky, zmenou študijného odboru a rozšírením študijných smerov. V roku 2002 sa katedra pretransformovala po zmene organizačnej štruktúry fakulty na Ústav geodézie a geografických informačných systémov pri Fakulte BERG TU Košice. Ústav tvorili dve katedry: Katedra geodézie (KG) a Katedra geografických informačných systémov (KGIS). Poslednou organizačnou zmenou boli v roku 2007 zrušené katedry a zmenený názov pracoviska na Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov.

 

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu - doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., MBA

Zástupkyňa riaditeľa ústavu - prof. Dr. Ing. Janka Sabová

Tajomníčka ústavu - Ing. Soňa Molčíková, PhD.

 

Ústavná rada

1. Interný člen - doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., MBA (riaditeľ ústavu)

2. Interný člen - prof. Dr. Ing. Janka Sabová (zástupkyňa riaditeľa ústavu)

3. Interný člen - Ing. Soňa Molčíková, PhD. (tajomníčka ústavu)

4. Interný člen - Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.

5. Interný člen - hosť. prof. Ing. Vincent Jakub, PhD.

6. Externý člen - Ing. Milan Hačko, PhD.

7. Externý člen - prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

8. Externý člen - prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

9. Externý člen - Ing. Peter Repáň

10. Externý člen - Ing. Ľubomír Suchý

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook