Veda a výskum

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Veda a výskum

Výskumná činnosť ústavu je širokospektrálna a reflektuje moderné trendy vývoja geodézie, kartografie a geoinformatiky. Pracovisko realizuje výskum v oblastiach:

 • geodézia a inžinierska geodézia,
 • banské meračstvo,
 • kartografia,
 • kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy,
 • fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme,
 • geoinformatika.

Pri týchto činnostiach sa zameriava na riešenie výskumných úloh súvisiacich s problematikou aplikácie geodézie a inžinierskej geodézie v oblasti investičnej výstavby, banského a hutníckeho priemyslu ako aj pri dokumentovaním zmien Zemského povrchu súvisiacich s využívaním nerastných surovín. Okrem toho reflektuje aj trendy výskumu v oblasti zberu údajov s cieľom dokumentácie kultúrnych, historických ale aj prírodných pamiatok. V oblasti geoinformatiky sa ústav zaoberá výskumom metód zberu údajov pre geografické informačné systémy, tvorbu nástrojov v GIS pre potreby riešenia aktuálnych úloh praxe, štátnej a verejnej správy, vývojom nástrojov pre hodnotenie rizikových prírodných a antropogénnych činiteľov negatívne vplývajúcich na životné prostredie, jeho kvalitu a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. V posledných rokoch sa výskum na pracovisku orientuje aj na oblasť využitia UAV (bezpilotných prostriedkov) na zber údajov pre potreby modelovania Zemského povrchu a dokumentovania prírodných a antropogénnych objektov.

 

Ústav úzko spolupracuje s výskumnými pracoviskami na národnej a medzinárodnej úrovni v nasledujúcich oblastiach:

 • matematizácia spracovania geodetických sieťových štruktúr,

 • systémová a metodologická aplikovateľnosť priestorového zamerania bodových polí univerzálnymi meracími stanicami a globálnymi navigačnými družicovými systémami,

 • deformačné šetrenie,

 • optimalizácia experimentálnych geodetických meraní,

 • výskum využitia alternatívnych, predovšetkým robustných odhadovacích metód v spracovaní a analýze geodetických meraní,

 • algebrické vyjadrenie topologických transformácií plastických deformácií stavebných objektov, dynamicky zaťažovaných kovových konštrukcií,

 • využitie terestrického laserového skenovania a fotogrametrie pri meraní a tvorbe priestorových modelov objektov,

 • využívanie bezpilotných leteckých systémov (dronov, UAV) na zber priestorových údajov,

 • vývoj metód a nástrojov na analýzu a vizualizáciu priestorových údajov v GIS,

 • INSPIRE a implementácia smernice na národnej úrovni.

 

Medzinárodné projektu na ÚGKaGIS

2017-2019

 

 

INTERREG

SKHU/1901/4.1/187

Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment

APVV projekty na ÚGKaGIS

2013-2017


APVV-0339-12

Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní


APVV-14-0797 Vývoj inteligentného busines inteligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trchových podmienkach cestvovného ruchu

VEGA projekty na ÚGKaGIS

Multikriteriálny prístup pre posúdenie vhodnosti lokalít
využívania vybraných druhov OZE
2011-2013
1/0887/11 Geodetické metódy pre zber priestorových údajov a modelovanie objemov geologických zásob za účelom monitorovania stavu a úbytku zásob s cieľom efektívne využívať nerastné suroviny SR
2010-2011
1/0693/10 Geodetický monitoring a analýza prejavov banskej činnosti v lokalite Bankov-Košice s aktívnym využitím nástrojov GIS systémov za účelom efektívnejšieho hodnotenia stavu životného prostredia z hľadiska pespektívy ďalšieho využitia územia pre urbanistickú výstavbu
1/0786/10 Výskum dynamiky ľadovej výplne jaskynných priestorov bezkontaktnými metódami z hľadiska ich bezpečného a trvalo udržateľného využívania ako súčasti prírodného dedičstva Slovenskej republiky
2008-2010
1/0162/08 Vývoj metód na báza GIS umožňujúcich 3D modelovanie ložísk nerastných surovín za účelom efektívnejšieho využívania surovinového potenciálu SR
1/0179/08 Priestorová vizualizácia keltsko-dáckeho a včasnostredovekého hradiska Zemplín využitím moderných informačných technológií
1/0181/08 Dokumentácia a modelovanie artefaktov zvonolejárstva metódou laserového skenovania a digitálnej fotogrametrie
2007-2009
1/4167/07 Analyticko-grafické modelovanie a testovanie deformácií sypanej hrádze na vodnej nádrži Pod Bukovcom z geodetických terestrických a družicových navigačných meraní s výstupom do aplikácií GIS pre ochranu životného prostredia
1/4188/07 Možnosti využitia jednofrekvenčných družicových prijímačov na monitorovanie deformačných prejavov dynamicky zaťažovaných vodných diel
2006-2008
1/3060/06 Zhodnotenie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v Košickej kotline nástrojmi GIS
1/3351/06 Implementácia geografických informačných systémov do monitoringu a analýzy prejavov banskej činnosti v lokalite Solivar a následné modelovanie a hodnotenie kinematickej aktivity horninového masívu nástrojmi GIS z hľadiska perspektívy ďalšieho využitia na územiach
1/3355/06 Nové trendy monitorovania kinematiky svahových porúch sídliska Dargovských hrdinov s ohľadom na bezpečnosť obyvateľstva

Partneri

 • PCE
 • Leica
 • Geodeticca
 • Geoinformatika
 • Geoinformácia SK
 • SSFDP
 • Trimble
 • Geotech
 • Geometra

Facebook