Vyhodnotenie ŠVK 2016

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Vyhodnotenie ŠVK 2016

ŠVK 2016 - Sekcia riadenia a informačných technológií


Na Fakulte BERG sa v dňoch 24.4.2016 uskutočnilo fakultne kolo a 28.4.2016 medzinárodne kolo Študentskej vedeckej konferencie 2016 za účasti študentov z HGF VŠB TU Ostrava.

Vo fakultnom kole ŠVK v „Sekcii riadenia a informačných technológií“ bol Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov zastúpený 3 študentskými prácami od autorov Ján Jasenský, Ľubomír Kseňak a Bc. Pavel Šustek. Z nich sa na 2. mieste umiestnil Bc. Pavel Šustek s témou „Vyhotovenie geodetických protokolov počas výstavby rýchlostnej cesty R2 Pstruša-Kriváň“. Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK) podporila finančnou odmenou a diplomom najlepšiu študentskú prácu v “Sekcii riadenia a informačných technológií“ zo študijného odboru Geodézia a kartografia, ktorá bude odovzdaná na medzinárodnej konferencii „22. Slovensko-poľsko- české geodetické dni“ konajúcej sa v dňoch 5.-7.5.2016 v Košiciach. Akademickí zástupcovia SSGK vybrali na ocenenie študentskú prácu Bc. Pavela Šusteka.

Z postupujúcich študentských prác z fakultného kola sa na medzinárodnom kolo ŠVK 2016 v „Sekcii riadenia a informačných technológií“ znovu na 2. mieste umiestnil Bc. Pavel Šustek, ktorému diplom odovzdáva predseda komisie doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D. (zástupca vedúceho Institutu ekonomiky a systémů řízení z HGF, VŠB TU Ostrava).

K tomuto úspechu Bc. Pavelovi Šustekovi srdečné blahoželá celý pedagogický kolektív Ústavu GKaGIS.

 

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook