Vymenovanie nového riaditeľa Ústavu geodézie, kartografie a GIS

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Vymenovanie nového riaditeľa Ústavu geodézie, kartografie a GIS

doc. Ing. Pere Blišťan, PhD.

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

 

Dňa 19.9.2015 nastúpil do fukncie riaditeľa Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., ktorému touto cestou členovia ústavu blahoželajú a prajú veľa pracovných úspechov.

 

Doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. ukončil v roku 1995 inžinierske štúdium v odbore Geoprieskum na fakulte Baníctva ekológie riadenia a geotechnológií (BERG) Technickej univerzity v Košiciach. Po nástupe na fakultu sa začal venovať problematike matematickej geológie a jej aplikácii v ložiskovej a environmentálnej geológii. V tomto období bol jeho výskum zameraný predovšetkým na oblasť ložiskovej geológie - modelovanie ložísk nerastných surovín a výpočty zásob ložísk nerastných surovín.

V roku 1999 ukončil doktorandské štúdium v odbore Banská geológia a geologický prieskum s doktorandskou prácou orientovanou na problematiku využitia GIS v procese modelovania geologických fenoménov. Po ukončení doktorandského štúdia sa začal intenzívnejšie venovať problematike aplikácie CAD a GIS v oblasti geológie a baníctva. Jeho odborná a vedecká orientácia sa v posledných rokoch zameriavala na oblasť GIS a to predovšetkým na problematiku modelovania geologických fenoménov a aplikáciu nových metód a počítačových  systémov do geológie, geodézie a baníctva. V roku 2005 získal titul docent v odbore Geoinformatika na Vysoké škole báňské Technické univerzity v Ostrave (ČR).

Od 19. 9. 2015 pracuje ako riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov fakulty BERG a zároveň vysokoškolský pedagóg na ústave, kde zastáva aj funkciu garanta študijného programu Geodézia a geografické informačné systémy. Odborne pôsobí v oblasti geoinformatiky so zameraním na problematiku 3D modelovania a vizualizácie priestorových údajov v prostredí geografických informačných systémov. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 vedeckých a odborných publikácií.

Je odborne spôsobilou osobou na výkon geologických prác  a odborne spôsobilou osobou na výkon funkcie projektanta pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Okrem uvedeného pôsobí aj ako výkonný redaktor - editor časopisu Acta Montanistica Slovaca, člen redakčnej rady niekoľkých ďalších časopisov, expert pre Európsku komisiu a posudzovateľ projektov v rámci grantového programu Horizont 2020, expert pre grantovú agentúru APVV a hodnotiteľ projektov pre agentúry VEGA a KEGA.

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook