Vývoj rozhodovacieho podporného systému pre ochranu pred povodňami

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

Ústav geodézie, kartografie
a geografických informačných systémov

Technická univerzita Košice, Fakulta BERG

Fakulta BERG

Vývoj rozhodovacieho podporného systému pre ochranu pred povodňami

 

logocolorskhuskrgb.png

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Vývoj rozhodovacieho podporného systému pre ochranu pred povodňami

Miskolc, 28. októbra 2019 - Univerzita v Miškolci a jej 4 partneri vyvinuli systém GIS pre povodňové riadenie pod názvom FLOODRESC v rámci programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A.

 

Tento projekt je pokračovaním projektu FLOODLOG na Univerzite v Miškolci, ktorý vybrala Európska únia ako jeden z najúspešnejších, príkladných projektov v oblasti riadenia katastrof – problematika životného prostredia, a bol vyhodnotený ako najlepšia prax v rámci medzinárodných žiadostí. Uvedený projekt bol zameraný na povodie rieky Bodva.

 

Projekt FLOODRESC pokračoval v riešení opäť na Univerzite Miškolc v spolupráci so štyrmi partnerskými inštitúciami - Technickou univerzitou v Košiciach, Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Asociáciou ochrany prírody Holocén a Krajským riaditeľstvom krajov Borsod-Abaúj-Zemplén.

 

Tento projekt bol zameraný na celé povodie rieky Hornád, za účelom zvýšenia účinnosti ochrany pred povodňami a podpory v oblasti riadenia katastrof. Zahŕňa modelovanie šírenia povodňovej vlny, skúmanie dopadu povodne na prírodné a urbanizované prostredie, optimalizáciu a plánovanie zabezpečenia logistických úloh počas povodne, zaistenie ochrany verejného zdravia a predchádzania epidemiologickým následkom povodní.

 

Na dosiahnutie týchto cieľov bola vyvinutá integrovaná databáza GIS, ktorá obsahuje potrebné priestorové údaje, kľúčové objekty, prvky infraštruktúry a nástroje, potrebné na predpokladanie polohy a veľkosti povodňou ohrozeného územia. Povodňový model, vychádzajúci z danej databázy, je využiteľný k predpovedaniu dopadu možného porušenia priehrady a priestorovému rozsahu povodňou ohrozeného územia. Za účelom plánovania logistických činností počas povodne bola vyvinutá samostatná logistická aplikácia. 
 
 
 

Info:     VÁGÓ János PhD

associate professor

University of Miskolc

Faculty of Earth Sciences and Engineering

Institute of Geography and Geoinformatics

Tel: +36-46-565-111 / 2314

E-mail: ecovago@uni-miskolc.hu

 

 

 

http://www.skhu.eu/

Partneri

  • PCE
  • Leica
  • Geodeticca
  • Geoinformatika
  • Geoinformácia SK
  • SSFDP
  • Trimble
  • Geotech
  • Geometra

Facebook