Odborová komisia v ŠO kybernetika (ŠO 5.2.14 automatizácia podľa predpisov platných do 31.8.2019) pre ŠP Riadenie procesov na FBERG TU v Košiciach

Zloženie odborovej komisie:

Predseda:

Členovia:

Študijný program (ŠP) Riadenie procesov:

Materiály na stiahnutie:

Zápisnice:

Témy dizertačných prác pre ak. rok 2020/2021:

Kontakt:

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., ÚRaIVP, FBERG TU v Košiciach, Němcovej 3, 042 00 Košice, ivo.petras@tuke.sk

Aktualizované: 04.03.2020