O centre

   

Na základe výzvy OPVaV-2009/2.2/04-SORO Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a následného riešenia projektu ITMS kód: 26220220130 - Vybudovanie výskumno-vývojového zariadenia na výskum lietadlovej anténnej techniky, založila Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach,

 

Výskumno-vzdelávacie centrum lietadlovej anténnej techniky

 (VVC-LAT)

 

Odo dňa 1.12.2013 je VVC-LAT organizačnou zložkou Katedry avioniky, Leteckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach. Základom pre vznik VVC-LAT bolo vybudovanie výskumno-vývojového zariadenia na výskum lietadlovej anténnej techniky v rámci projektu OPVaV ITMS kód: 26220220130.