Ciele centra

Hlavným cieľom Výskumno-vzdelávacieho centra lietadlovej anténnej techniky je vybudovanie moderného sledovateľského a edukačného pracoviska pre:

1.analýzu vplyvov polohy lietadlovej anténnej techniky v spojení so zberom a hodnotením meraných parametrov, ktoré sú závisle od geometrie lietadiel,

2.výskum metód, kritérií, koncepcie zástavby a polohovania antén palubných rádiových systémov,

3.návrh nových metód polohovania antén, ktoré akceptujú špecifiká malých lietadiel a vrtuľníkov s prihliadnutím na optimalizáciu tvaru smerových charakteristík,

4.výskum polárnych a priestorových smerových charakteristík lietadlových antén palubných rádiokomunikačných a rádionavigačných systémov s priamou nadväznosťou na lietadlá a vrtuľníky,

5. identifikácia elektromagnetickej kompatibility na palubách lietadiel a vrtuľníkov, a vzájomnosť javov vyvolaných zástavbou, lietadlovou konštrukciou, prevádzkou a skúšobníctvom avionických systémov,

6.vzdelávanie v oblasti lietadlovej anténnej techniky, stanovovania dosahu spojenia v letectve, vyhodnocovania elektromagnetickej kompatibility na palube lietadiel a vrtuľníkov a stanovenia metodiky merania v uvedených oblastiach.

7. diagnostiku palubných rádiových systémov a určenie metódy stanovenia ich spoľahlivosti.