Katedra fyziky TUKE

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vedecká činnosť Katedry fyziky bola od jej založenia (1952) orientovaná na skúmanie magnetických vlastností materiálov prostredníctvom rádiospektroskopických a statických magnetických metód. V súčasnosti je výskum zameraný najmä na štúdium magnetických vlastností feromagnetických mikrodrôtov a na skúmanie nekovových materiálov metódami jadrovej magnetickej rezonancie (NMR) a ďalšími komplementárnymi metódami.

V rámci projektu štátneho programu výskumu a vývoja "Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu" bolo na Katedre fyziky vybudované Laboratórium pre NMR spektroskopiu v tuhej fáze, ktoré je súčasťou Národného centra NMR.
V rámci projektu Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky je vybudované Laboratórium pre modifikáciu a testovanie vlastností progresívnych materiálov. Laboratórium je vybavené aparatúrami pre výskum magnetických materiálov a ďalšími špičkovými zariadeniami pre skúmanie tepelných a mechanických vlastností materiálov, ich povrchovej štruktúry a zloženia.


Katedra fyziky garantuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom študijnom programe Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, v rámci ktorého študenti získajú vedomosti o štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach materiálov s dôrazom na progresívne materiály. Absolventi študijného programu môžu nájsť uplatnenie v priemysle vo výskumných a vývojových inštitúciách a v testovacích, diagnostických a environmentálnych centrách.

Katedrové aktuality

Vyhlásenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša
Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a spojov SR v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského a s podporou Výskumného ústavu spojov, n.o., vyhlásili aj tento rok súťaž o "Cenu Jozefa Murgaša" za rok 2019.
Cena Jozefa Murgaša sa udeľuje v dvoch kategóriách:
a) Kategória "mladí vedeckí a technickí pracovníci"
b) Kategória "študenti vysokých škôl"
Informácia o vyhlásení súťaže vrátane podmienok súťaže a prihlášok sú uverejnené na internetových stránkach
SES (www.vus.sk/ses)
MDV SR (www.mindop.sk)
CTF (www.ctf.sk).

Informácia o opakovanom zápise na predmet Fyzika 1
v LS 2019/20 pre študentov FEI

Študentom, ktorí získali minulý rok zápočet z predmetu Fyzika 1 sa zápočet uznáva za minimálny počet bodov (11b), netýka sa to študentov, ktorí opakujú fyziku druhý krát. Študenti, ktorí spĺňajú túto podmienku, sa v priebehu prvých dvoch týždňov letného semestra prídu zapísať do zoznamu na sekretariát Katedry fyziky. Na základe tohto zoznamu budú študentom zapísané uznané zápočty v zápočtovom týždni. V prípade záujmu o získanie vyššieho počtu bodov za zápočet, je potrebné absolvovať cvičenia, na ktoré sa študent osobne nahlási do začiatku semestra u cvičiaceho.
Na prednášky aj na cvičenia sa študenti do rozvrhu nehlásia. Študentom odporúčame prednášky opäť absolvovať. Prednášky špeciálne pre opakujúcich študentov budú prebiehať v piatok od 8:15 v
ZP1.

Výberový predmet Úvod do fyziky - FEI v akademickom roku 2019/2020

je určený pre všetkých študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorí nematurovali z fyziky. Je zameraný na zopakovanie a doplnenie poznatkov zo stredoškolskej fyziky, potrebných k zvládnutiu predmetov Fyzika 1 a Fyzika. Predmet je za 2 kredity, končí zápočtom, ktorý je udelený za účasť na cvičeniach.
V prípade neudelenia zápočtu nie je nutné predmet opakovať.

Forma: raz týždenne, dve vyučovacie hodiny

Kto si ho môže zapísať: všetci študenti prvého ročníka všetkých študijných programov, opakujúci študenti.

Ako sa prihlásiť:

- na predmet sa študent zapíše na študijnom oddelení,
- do rozvrhu  sa študent zapíše buď v kole zápisu cez Mais alebo e-mailom na adresu maria.hutnikova@tuke.sk, treba uviesť meno, priezvisko, fakultu, študijný program, vyhovujúcu rozvrhovú jednotku (deň a čas) a jednu náhradnú rozvrhovú jednotku pre prípad nedostatku miesta.

Výberový predmet Úvod do fyziky – SvF v akademickom roku 2019/2020

je určený pre všetkých študentov Stavebnej fakulty, ktorí  nematurovali z fyziky alebo majú slabé poznatky z fyziky.

Je zameraný na zopakovanie a doplnenie poznatkov zo stredoškolskej fyziky, potrebných k zvládnutiu predmetov Fyzika 1 a Fyzika. Predmet je za 1
kredit a končí klasifikovaným zápočtom.
V prípade nezískania zápočtu nie je nutné predmet opakovať.

Forma: raz týždenne, tri vyučovacie hodiny

Kto si ho môže zapísať: všetci študenti prvého ročníka študijných programov PSaA, RDSt, IKDS.

Ako sa prihlásiť: na predmet sa študent zapíše na študijnom oddelení.

Predmet bude prebiehať vo štvrtok od 10:50 – 13:15 v ZP5 (N9_012 (ZP5)).

Rozvrhové jednotky, budova PK4:
Pondelok: 9:10 – 10:40 LF4 (011), 13:30 – 15:00 LF5 (011)
Utorok: 7:30 – 9:00 LF5 (011), 9:10 – 10:40 LF5 (011),

10:50 – 12:20 LF5 (011),
Štvrtok: 7:30 – 9:00 LF5 (011), 9:10 – 10:40 LF5 (011),

10:50 – 12:20 LF5 (011), 13:30 – 15:00 LF5 (011)

Noví absolventi študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov.
V
roku 2019 ukončili 4 študenti bakalárske a 4 študenti inžinierske štúdium. Svoje záverečné práce vypracovali
- v Centre fyziky veľmi nízkych teplôt,
- v oddelení fyziky magnetických materiálov KF,

- v oddelení fyziky nekovových materiálov KF.

Všetci študenti pokračujú v ďalšom štúdiu v tomto študijnom programe, pričom svoje záverečné práce vypracujú na Katedre fyziky FEI TUKE a na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky