Katedra fyziky TUKE

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vedecká činnosť Katedry fyziky bola od jej založenia (1952) orientovaná na skúmanie magnetických vlastností materiálov prostredníctvom rádiospektroskopických a statických magnetických metód. V súčasnosti je výskum zameraný najmä na štúdium magnetických vlastností feromagnetických mikrodrôtov a na skúmanie nekovových materiálov metódami jadrovej magnetickej rezonancie (NMR) a ďalšími komplementárnymi metódami.

V rámci projektu štátneho programu výskumu a vývoja "Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu" bolo na Katedre fyziky vybudované Laboratórium pre NMR spektroskopiu v tuhej fáze, ktoré je súčasťou Národného centra NMR.
V rámci projektu Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky je vybudované Laboratórium pre modifikáciu a testovanie vlastností progresívnych materiálov. Laboratórium je vybavené aparatúrami pre výskum magnetických materiálov a ďalšími špičkovými zariadeniami pre skúmanie tepelných a mechanických vlastností materiálov, ich povrchovej štruktúry a zloženia.


Katedra fyziky garantuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom študijnom programe Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, v rámci ktorého študenti získajú vedomosti o štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach materiálov s dôrazom na progresívne materiály. Absolventi študijného programu môžu nájsť uplatnenie v priemysle vo výskumných a vývojových inštitúciách a v testovacích, diagnostických a environmentálnych centrách.

Katedrové aktuality

Informácia o opakovanom zápise na predmet  Fyzika 1
v LS 2018/19 pre študentov FEI

Študentom, ktorí získali minulý rok zápočet z predmetu Fyzika 1 sa zápočet uznáva za minimálny počet bodov (11b). Študenti, ktorí spĺňajú túto podmienku, sa v priebehu prvých dvoch týždňov letného semestra prídu zapísať do zoznamu na sekretariát Katedry fyziky. Na základe tohto zoznamu budú študentom zapísané uznané zápočty v zápočtovom týždni.
Študenti, ktorí nezískali zápočet v minulom roku sú povinní sa prihlásiť  na jednu z rozvrhových jednotiek v piatok 8:15 alebo 9:55 hod. v miestnosti LF5. Na prednášky sa študenti nehlásia, môžu navštevovať prednášku pre ľubovoľnú paralelku.


Študenti sú rozdelení na skúšku podľa odborov k jednotlivým vyučujúcim nasledovne:
INF – RNDr.
Anton Baran, PhD.
PS, PM – RNDr.
Zuzana Gibová, PhD. (www)
IS, AE – doc. RNDr.
Júlia Hlaváčová, CSc.
AES, EE, PE – prof. RNDr.
Ján Ziman, CSc.

Informácie ku skúške budú zverejnené v priebehu letného semestra na stránkach
Katedry Katedry fyziky.


Výberový predmet Úvod do fyziky - FEI v akademickom roku 2018/2019 je určený pre všetkých študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorí nematurovali z fyziky.

Je zameraný na zopakovanie a doplnenie poznatkov zo stredoškolskej fyziky, potrebných k zvládnutiu predmetov Fyzika 1 a Fyzika. Predmet je za 2 kredity, končí zápočtom, ktorý je udelený za účasť na cvičeniach.
V prípade neudelenia zápočtu, nie je nutné predmet opakovať.


Forma: raz týždenne, dve vyučovacie hodiny
Kto si ho môže zapísať:  všetci študenti prvého ročníka všetkých študijných programov, opakujúci študenti
Ako sa prihlásiť: e-mailom na adresu maria.hutnikova@tuke.sk, treba uviesť meno, priezvisko, fakultu, študijný program, vyhovujúcu rozvrhovú jednotku (deň a čas) a jednu náhradnú rozvrhovú jednotku pre prípad nedostatku miesta.


Rozvrhové jednotky, budova PK4:
Pondelok: 7:30 – 9:00 LF5 (011), 13:30 – 15:00 LF5 (011)
Utorok: 7:30 – 9:00 LF5 (011)
Štvrtok: 9:10 – 10:50 LF4 (002), 10:50 – 12:20 LF4 (002),
13:30 – 15:00 LF5 (011)


Kurz z fyziky pre novoprijatých študentov. Katedra každoročne pred začiatkom akademického roka organizuje Prípravný kurz z fyziky pre novoprijatých študentov.
Cieľom kurzu je získanie vedomostí zo stredoškolskej fyziky pre úspešné zvládnutie vysokoškolskej fyziky prostredníctvom riešenia základných úloh z fyziky.


Tohto roku sa kurzu v termíne od 4. 9. 2018 do 13. 9. 2018 zúčastnilo 108 študentov z 5 fakúlt TUKE.
Viac info...


Noví absolventi študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov.
V júni 201
8 ukončili  bakalárske štúdium v študijnom programe Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 2 študenti. Svoje bakalárske práce vypracovali
v
oddelení fyziky nízkych teplôt,
v
oddelení fyziky magnetických javov
Všetci študenti pokračujú v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, pričom svoje záverečné práce vypracujú na Katedre fyziky FEI TUKE a na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky