Laboratory of Advanced Materials - Department of Physics TUKE

Search
Go to content

Main menu:

Laboratory of Advanced Materials

LPM je vybavené skenovacím elektrónovým mikroskopom Hitachi TM3000 s EDX spektrometrom SwiftED3000, ktorým je možné zobrazovať povrchovú štruktúru materiálov a súčasne analyzovať ich atómové zloženie. Mikroskop pracuje v dvoch módoch: v štandardnom móde s vysokým vákuom a v móde pre redukciu statického náboja na povrchu elektricky nevodivých materiálov.

V LPM sa nachádza DSC Setaram Sensys evo pre meranie termodynamických vlastností materiálov v teplotnom intervale od -100°C do 830°C a dynamicko-mechanický analyzátor TA Instruments DMA Q800, ktorým je možné študovať statické a dynamické mechanické vlastnosti materiálov pri teplotách od -150°C do 600°C.

Súčasťou LPM sú aj aparatúry pre meranie magnetických vlastností materiálov:

1. javu obrovskej magneto-impedancie (GMI) v amorfných feromagnetických drôtoch a mikrodrôtoch pokrytých sklom,
2. statických a dynamických hysteréznych slučiek fluxmetrickou metódou (LakeShore 480 Fluxmeter, 425 Gaussmeter),
3. dynamiky jednotlivej doménovej steny počas premagnetizácie amorfných feromagne-tických drôtov a mikrodrôtov pokrytých sklom.

 
Back to content | Back to main menu